titelbild

Hemtjänst

Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i din bostad med en väl fungerande vardag stöttar hemtjänsten dig med den service och omsorg som krävs i vardagen. Det gäller både hemmets skötsel och din personliga omvårdnad. Målsättningen är att du ska leva självständigt, vara delaktig och ha inflytande över hjälpen.

Om hemtjänst

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i sitt hem så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Hemtjänsten ska alltså ge det stöd som du behöver just nu för att klara av de dagliga aktiviteterna och samtidigt bo kvar i din bostad. Hur mycket hjälp du behöver kan variera och det är viktigt att du aktivt deltar i det som du klarar av.

Stödet ges för att uppnå en skälig levnadsnivå, om inte dina behov kan tillgodoses på annat sätt eller genom annan huvudmans ansvar, till exempel från Region Kronoberg eller annan del av socialförvaltningens verksamheter.

Om du ansöker om hemtjänst görs alltid en individuell prövning utifrån din ansökan och dina behov. Därefter tas ett beslut om vilka insatser du får. Vad som ingår i just din hjälp framgår av ditt hemtjänstbeslut. Sektionschefen tar kontakt med dig för att informera om när insatserna kan påbörjas. Utifrån beslutet utformas en genomförandeplan tillsammans med dig och ditt kontaktombud i hemtjänsten. Om du så önskar kan du ha med dig en närstående vid detta tillfälle.

Exempel på vad som kan ingå i hemtjänst

Personlig omsorg

Personlig omsorg innefattar personlig omvårdnad och psykosocialt stöd, det vill säga de insatser som behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov. Insatserna kan omfatta hjälp med att äta, dricka, värma mat, förflyttning, individnära insatser som exempelvis på- och avklädning samt att sköta hygien och munvård. Det kan också omfatta insatser för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

Social omsorg

Social omsorg kan innebära att du beviljas tid för exempelvis utevistelse, social tid och/eller ledsagning.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med hemtjänstens omsorgspersonal dygnet runt.

Läs mer om trygghetslarm

Matdistribution

Matdistribution innebär att du får kyld mat hemsänd.

Telefonkontakt

Telefonkontakt innebär att personal från hemtjänsten ringer upp dig på en förutbestämd tid för att höra att allt är väl.

Anhörigstöd

Avlösning i hemmet är ett stöd för anhöriga som vårdar eller stödjer en person som har omfattande behov av omsorg och tillsyn. Insatsen utförs dagtid. Behövs insatsen dygnsvis beviljas korttidsplats.

Läs mer om anhörigstöd på sidan Anhörigstöd

 

Ledsagare till sjukvårdsinrättning

Ledsagare (även kallad följeslagare) kan beviljas om du har behov av viss ledsagning samtidigt med andra hemtjänstinsatser. Det är i första hand anhörig, frivilligorganisationer eller annan företrädare för dig som följer med till exempelvis läkare och tandläkare.

Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare exempelvis läkare eller sjukgymnast bedömt att en person själv kan utföra. För att kunna få hjälp med egenvård krävs ett egenvårdsintyg från den person som bedömt att du själv kan utföra åtgärden.

 

Vad kostar hemtjänst?

Kostnaden för hemtjänst baserar sig på ett avgiftsbeslut där hänsyn tas till dina ekonomiska förhållanden. För att kunna beräkna kostnaden begär kommunen in inkomstuppgifter.  

Läs mer om kostnader på sidan Kostnader för vård och omsorg.

Kundval i hemtjänsten - vem ska utföra din hemtjänst? 

Du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att välja mellan olika utförare. De olika utförarna är godkända av Ljungby kommun och du kan därför vara säker på att de lever upp till kommunens krav på god kvalitet.

Du som omsorgstagare kan endast välja utförare av hemtjänstinsatser, inte vilken personal som kommer hem till dig.

Läs mer om val av utförare på sidan Val av hemtjänstutförare. Du kan också få mer information via personal på socialförvaltningen

Det är kommunen som

  • ansvarar för all hemtjänst som utförs i Ljungby
  • beviljar hemtjänst
  • sätter upp kraven för utförarna
  • kontrollerar att kraven uppfylls. Kommunen kontrollerar de privata utförarna på samma sätt som den kommunala hemtjänsten.

Insatsrapportering

För att förbättra kvaliteten och höja säkerheten kring dig och dina insatser använder sig Ljungby kommuns hemtjänst av insatsrapportering. Det innebär att hemtjänstpersonalen rapporterar, via en rumsenhet, att de varit hos dig och vilka insatser de utfört. På så sätt kan du få ett kvitto på att den hjälp som du har beviljats blir utförd.

Nyckelgömma

För att öka servicen och säkerheten ytterligare använder sig Ljungby kommuns hemtjänst av nyckelgömmor. En nyckelgömma är en låst tub som installeras under låset på din ytterdörr. I den stöldsäkra tuben förvaras sedan din husnyckel.

Nyckelgömmans teknik gör att personalen snabbt kan vara på plats och hjälpa dig samt att nyckeladministrationen blir enklare och säkrare.

Kommentera