titelbild

Kvarteret Sågverket

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur Kvarteret Sågverket i Ljungby ska utformas och användas i framtiden.

Området är idag obebyggt men där har tidigare funnits ett sågverk. Tanken är att omvandla området till bostadsändamål, samt med mindre verksamheter och service. Därmed ska en ny detaljplan tas fram.

Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande höjder och av olika slag. Utöver bostäder ska det finnas en förskola inom planområdet. Inom området ska även olika platser skapas för människor att mötas på, som till exempel parker och lekplatser.

Det här gör vi nu

  • Fyra aktörer har tilldelats markanvisning av varsitt område i den första etappen.
  • En trafikutredning pågår för att undersöka områdets trafiklösningar.
  • Det arbetas med att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen.

Tidigare

Under hösten 2019 har förslag från tre arkitektkontor varit tillgängliga för allmänheten på Ljungby bibliotek med information om Kvarteret Sågverket. I framtagandet av samrådshandlingarna används förslagen från arkitektkontoren som underlag och det politiska inriktningsbeslutet som vägledning.

Olika utredningar för området, såsom dagvattenutredning och miljöteknisk markundersökning har genomförts.

Hur går vi vidare

Under våren 2023 planerar vi för samråd och information för allmänheten om detaljplanen och räknar med att den därefter kan antas under hösten 2023.

Kommentera