Flyktingmottagande

Nyanländ

Att vara nyanländ innebär att man har fått ett uppehållstillstånd i Sverige och att man har bosatt eller ska bosätta sig i en kommun. Mottagning av nyanlända i Sveriges kommuner är reglerat enligt lag, varje kommun får ett kommuntal för hur många nyanlända som kommer att bli anvisade till kommunen under året.

Kommuntalet baseras på kommunens förutsättningar så som invånarantal, storlek och arbetsmarknad. Ljungby kommun tog under 2016 emot 68 anvisade personer och kommer under 2017 att ta emot 103 anvisade personer. Utöver de anvisade personerna som ingår i kommuntalet har alla med ett svenskt uppehållstillstånd rätt att bosätta sig var de vill i Sverige.

För de nyanlända som blir anvisade till Ljungby så ansvarar kommunen för att ordna ett boende samt praktisk hjälp kring bosättning.

Mottagning av nyanlända är en process där kommunen samarbetar med flera andra myndigheter:

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar att ordna ett tillfälligt boende för de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till Ljungby. En permanent bostad är du sedan själv ansvarig att ordna

För samtliga vuxna nyanlända som flyttar till Ljungby har kommunen ansvar att ordna undervisning i Svenska för Invandrare, SFI, och samhällsorientering.

Kommunen är ansvarig att ordna grundskola åt alla barn som bor i kommunen, oavsett om de är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.

Alla kommuninvånare är ansvariga att arbeta för sin egen försörjning. Den tiden, som kallas glappet, innan du som nyanländ har kommit igång med sin etablering hos Arbetsförmedlingen har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Nyanlända har tillgång till kommunala verksamheter och service på samma villkor som alla andra kommuninvånare.

I Ljungby kommun arbetar vi aktivt för att de som flyttar till kommunen ska vilja och välja att stanna kvar och bosätta sig här på lång sikt.

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som är ansvarig för att ta emot, behandla och fatta beslut i ansökningar om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Under tiden du väntar på ditt beslut så är du själv ansvarig för ditt boende och din försörjning. Om du behöver stöd under processen så är Migrationsverket ansvarig att ge detta.

Migrationsverkets webbplats

Skatteverket

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige ska du registrera dig hos Skatteverket och få ett svenskt personnummer.

Skatteverkets webbplats

Försäkringskassan

När du är bosatt i Sverige är det viktigt att du ingår i det svenska socialförsäkringssystemet, det betyder att du har svensk försäkringstillhörighet och därmed rätt till sjukvård. Försäkringstillhörighet ansöker du om hos på Försäkringskassan.

Det är också hos Försäkringskassan som du kan ansöka om föräldrapenning. Föräldrapenning är den ersättning man kan få när man är hemma med sina barn istället för att studera, arbeta eller söka jobb.

Försäkringskassans webbplats

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i uppdrag att erbjuda sysselsättning för asylsökande. Länsstyrelsen jobbar också med övergripande integrationsarbete i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats

Kronobergtillsammans.se finns en översikt av aktiviteter och evenemang som föreningar och andra aktörer i länet anordnar tillsammans med nyanlända.

Flyktingmottagningen, telefontid kl. 8.30-9.30

 • Socialsekreterare
 • Mercy Axell
 • Tel. 0372-78 96 54

Bostäder

 • Handläggare
 • Maria Nilsson
 • Tel. 0372-78 96 18
 • Projektledare
 • Emelie Lindström
 • Mobil: 0721-62 83 86

Ansvariga chefer

 • Sektionschef
 • Per Svensson
 • Tel. 0372-78 96 11

Kommentera