Flyktingmottagande

Kommunen har ett visst ansvar för nyanlända personer samt för ensamkommande barn.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är de omyndiga personer som kommer till Sverige för att söka asyl utan sällskap av en vårdnadshavare.

Som minderårig och ensamkommande har man rätt till boende på ett stödboende eller i familjehem samt en god man.

Kontaktperson för ensamkommande barn är Malin Söderberg.

Kommunens ansvar för nyanlända

Att vara nyanländ innebär att man har fått ett uppehållstillstånd i Sverige och att man har bosatt eller ska bosätta sig i en kommun. Mottagning av nyanlända i Sveriges kommuner är till viss del reglerat enligt lag. Varje kommun tilldelas ett kommuntal för hur många nyanlända som ska bli anvisade till kommunen under året.

Kommuntalet baseras på bland annat invånarantal, storlek och arbetsmarknad i respektive kommun. Utöver de anvisade nyanlända som ingår i kommuntalet har man som nyanländ rätt att bosätta sig var man vill i Sverige.

För de nyanlända som blir anvisade till Ljungby så ansvarar kommunen för att ordna ett boende samt praktisk hjälp kring bosättning. De nyanlända som på egen hand bosätter sig i en kommun ansvarar själva för att ordna ett boende.

Mottagning av nyanlända är en process där kommunen samarbetar med flera andra myndigheter:

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar att ordna ett boende för de nyanlända som anvisas till Ljungby.

För samtliga vuxna nyanlända som flyttar till Ljungby har kommunen ansvar att ordna undervisning i Svenska för Invandrare, SFI, och samhällsorientering.

Kommunen är ansvarig att ordna grundskola åt alla barn som bor i kommunen, oavsett om de är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.

Alla kommuninvånare är ansvariga att arbeta för sin egen försörjning. Den tiden, som kallas glappet, innan man som nyanländ har kommit igång med sin etablering hos Arbetsförmedlingen har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Nyanlända har tillgång till kommunala verksamheter och service på samma villkor som alla andra kommuninvånare.

I Ljungby kommun arbetar vi aktivt för att de som flyttar till kommunen ska vilja och välja att stanna kvar och bosätta sig här på lång sikt.

Migrationsverket

Migrationsverket är den svenska myndighet som är ansvarig för att ta emot, behandla och avgöra ansökningar om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Under tiden man väntar på sitt beslut så är Migrationsverket ansvarig för försörjning och i vissa fall för boende.

Migrationsverkets webbplats

Arbetsförmedlingen

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig har du möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Läs mer om etablering av nyanlända på Arbetsförmedlingens webbplats

Arbetsförmedlingen erbjuder också andra typer av stöd för nyanlända. 

Skatteverket

När man har fått uppehållstillstånd i Sverige ska man registrera sig hos Skatteverket och få ett svenskt personnummer.

Skatteverkets webbplats

Försäkringskassan

När man är bosatt i Sverige är det viktigt att man ingår i det svenska socialförsäkringssystemet, det betyder att man har svensk försäkringstillhörighet och därmed rätt till sjukvård och andra förmåner. Försäkringstillhörighet ansöker man om hos på Försäkringskassan.

Det är också hos Försäkringskassan som man kan ansöka om förmåner så som föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag med mera.

Försäkringskassans webbplats

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i uppdrag att erbjuda sysselsättning för asylsökande. Länsstyrelsen jobbar också med övergripande integrationsarbete i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats

Kronobergtillsammans.se finns en översikt av aktiviteter och evenemang som föreningar och andra aktörer i länet anordnar tillsammans med nyanlända.

informationsverige.se hittar man information om Sverige samt verktyg för att träna svenska och förbereda sig för arbetsmarknaden.

 

Är du nyanländ?

Du som är nyanländ i Ljungby kan läsa mer på sidan För dig som är nyanländ. 

 

Har du kommit som flykting från Ukraina? 

Du som är ukrainsk flykting enligt massflyktsdirektivet, är över 18 år och bor i Kronobergs län kan kontakta Kronoberg Cares. Du kan få stöd att lära dig svenska och komma närmare arbete eller utbildning.

Du når oss genom att mejla till kronobergcares@vaxjo.se. Skriv att du bor i Ljungby kommun så kommer en koordinator från oss snart att kontakta dig för ett första möte.

Läs mer om vad Kronoberg Cares kan hjälpa dig med på Länsstyrelsen Kronoberg webbplats.

Flyktingmottagningen

Bostäder

    Handläggare

  • Maria Nilsson
  • Tel. 0372-78 96 18

Ansvariga chefer

Kommentera