Klimat- och energiarbete

I Ljungby kommun har vi en tydlig vision: Vi vill minska våra utsläpp genom att vara smarta med vår energi, använda mer förnybar kraft, skapa hållbara sätt att ta oss runt, och göra ekonomin mer cirkulär.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och det är en utmaning som kräver både förändringar i samhället för att minska vår klimatpåverkan och anpassning till den klimatförändring som sker. Ljungby kommuns vision och målsättning är att vi ska minska våra utsläpp genom att ha en god energihushållning, öka andelen förnybar energi, skapa förutsättningar för hållbara transporter och arbeta mot en cirkulär ekonomi. På så sätt bidrar kommunen till att nå de internationella och nationella klimatmålen.

Samhällsplaneringen är en viktig del i det långsiktiga arbetet att skapa förutsättningar för att de som lever och verkar i kommunen ska kunna leva mer klimatsmart.  Kommunfullmäktige har beslutat om en klimat- och energiplan som anger riktningen för Ljungby kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Planens långsiktiga mål är att kommunen inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Åtgärder för att minska energianvändningen och klimatpåverkan finns framtagna i klimat- och energiplanens åtgärdsplan. Energikontor Syd AB stöttar Ljungby kommun i att genomföra några av åtgärderna genom kommunens deltagande i projektet Own Your SECAP.

Målen om utsläppsminskning kan bara nås om kommunen och alla andra aktörer i samhället jobbar tillsammans. Det är därför viktigt med samarbete och delaktighet i klimatomställningen. 

Ljungby kommuns klimatanpassningsplan hittar du här.

 

Kommentera