Hälsoskydd

Arbetet med hälsoskydd innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Hälsoskydd kan exempelvis omfatta tillsyn av hygienlokaler (frisörer, tatuerare, fotvårdsverksamheter), badanläggningar, hotell och pensionat, tillsyn av skolor och förskolor, inomhusmiljö i bostäder, radon, badvattenkvalitén, tobaksfrågor och smittskydd.

Miljö- och byggförvaltningen har till uppdrag att se till att miljöbalkensregler som gäller hälsoskydd följs. Med det menas att huvudsyfte är att skydda kommuninnevånarna från olägenheter som kan påverka hälsan. Med olägenhet menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga.

Mycket av arbetet är förebyggande genom handläggning av anmälningar/ansökningar, egenkontroll- och ritningsgranskningar innan en verksamhet startat. Annat som ingår i arbetet är att hantera klagomål och ta hand om akuta ärenden där hälsan redan skadats eller att man upplever en olägenhet.

Kontakt

Kommentera