Förhandsbesked

Om du har planer på att utföra en nybyggnation utanför planlagt område och som inte kräver planändring är det lämpligt att du först ansöker om ett förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Det innebär en prövning om platsen är lämplig för tänkt åtgärd.

Om du planerar en nybyggnation inom planlagt område som avviker från gällande detaljplan eller en större nybyggnation utanför planlagt område behöver normalt sett istället en detaljplan tas fram. För att initiera ett planarbete ska du skicka in en begäran om planbesked. Ett planbesked innebär att kommunen beslutar om att inleda ett planarbete eller inte.

Ljungby kommuns översiktsplan redovisar hur kommunen avser använda mark- och vattenområden. Översiktplanen är ett underlag för bedömning om platsen är lämplig för bebyggelse. I samband med prövningen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig och andra myndigheter ska få möjlighet att lämna synpunkter över ansökan. Mer information hittar du på webbsidan Översiktlig planering

Vid ansökan om förhandsbesked krävs inte lika omfattande handlingar som vid ansökan om bygglov, vilket innebär att du till exempel inte behöver anlita en arkitekt eller en kontrollansvarig innan du vet om du får bygga på platsen.

Ett positivt förhandsbesked är bindande om du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Om en ansökan om bygglov inte lämnas till miljö- och byggnämnden inom tvåårsperioden upphör förhandsbeskedet att gälla.

För att kunna få en fastighet avstyckad kräver lantmäteriet oftast ett positivt förhandsbesked eller bygglov.

Handlingar som behövs vid ansökan om förhandsbesked

  • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
  • Tydlig situationsplan i lämplig skala där tänkt byggnation är inritad och måttsatt till fastighetsgränser.
  • Vid enskilt vatten och avlopp ska detta vara redovisat på situationsplanen.
  • Tillfartsväg ska redovisas på situationsplanen.

Ansökan gör du med hjälp av e-tjänsten Ansökan om förhandsbesked 

 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera