Nätverk för hållbar utveckling

I arbetet för hållbar utveckling krävs att vi jobbar tillsammans och bidrar och lär av varandra. Ljungby kommun ingår i flera olika nätverk som jobbar med hållbar utveckling.

Ljungby - en ekokommun

Vi är sedan 2009 medlem i det nationella nätverket Sveriges Ekokommuner som är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Ekokommunernas vision är ett hållbart Sverige.
Utgångspunkten är ett ekosystem i balans, som fungerar som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Vi vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare, men även en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte.

Sveriges ekokommuner logga

Sveriges Ekokommuner är också ett forum där politiker och tjänstepersoner utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. 

Genom gemensamma nyckeltal får medlemskommunerna hjälp i att följa upp sin verksamhet. Det blir ett sätt att kolla att vi går åt rätt håll och jämföra sig med andra kommuner.
Sveriges Ekokommuner ingår också i det globala nätverket ICLEI Local Governments for Sustainability. Nätverket består av mer än 1 750 städer, kommuner och regioner som är fast beslutna att bygga en hållbar framtid.

Sustainable Småland

Sustainable Småland är ett nätverk som främjar kunskapsutveckling och som har innovation och kreativitet i fokus.

Målet är att skapa affärsnytta och lösa problem med nyskapande och utmanande metoder. Nätverket består av medlemmar från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Tillsammans jobbar vi för de globala målen och utvecklar vår region inom området hållbarhet.

imagea6hz.png

Kommentera