Sotning

Fastighetsägare som önskar sota själv ska skicka in en ansökan om detta till räddningstjänsten.

Ansök via e-tjänst

Till e-tjänst: Ansökan om rengöring (sotning) av förbränningsanordning

Räddningschefen godkänner ansökan. Vid avslag är det tekniska nämnden som tar beslut.

En kontrolljournal ska finnas där fastighetsägaren ska registrera varje rengörings-/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid kommande brandskyddskontroller av anläggningen.

Tillståndet kan återkallas om det visar sig att rengöring/sotning inte sker på ett tillfredsställande sätt. Detta framgår av beslutet. Innan tillståndet återkallas ges ägaren möjlighet att åtgärda bristerna.

Vem bestämmer om sotningen?

I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Intervall för hur ofta brandskyddskontroll ska göras bestäms av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), medan kommunen bestämmer fristerna för sotning, det vill säga hur ofta det ska sotas.

Här finns all information om regler och lagar samt priser och taxor för Ljungby kommun. Se även länkar till MSB:s webbplats längst ner på den här sidan. 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen utförs av den som är utsedd av kommunen. Kontrollen utförs av en yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbidlning.

Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Den som utför kontrollen kan också påtala brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Intervall för brandskyddskontroll

Vilka intervall (frister) för brandskyddskontroll som gäller för din anläggning bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Kontakt

Kommentera