titelbild

Byggnadsvård och kulturmiljö

Ljungby kommun har ett rikt utbud av olika kulturmiljöer såsom fornlämningar, medeltidskyrka, kyrkoruiner och gästgiverier. Det finns också bebyggelse i stad och på landsbygd som på ett bra sätt representerar olika tiders samhälliga och estetiska ideal.

Bebyggelse utgör en stor del av vår gemensamma identitet och vårt kulturarv. Traditionell bebyggelse på landsbygden likväl som en rik variation i stadsmiljön bidrar till kontinuitet och historiskt perspektiv. Det är därför viktigt att värna om kulturmiljön från alla olika tider. Förändringar, som exempelvis om- och tillbyggnader, ska därför göras med varsamhet så att bebyggelsen och deras kulturvärden får finnas kvar.

Råd om nya ekonomibyggnader på landsbygden.pdf

 

Kulturmiljö

Med kulturmiljö menas hela den miljö, byggnader och landskap, som genom historien formats av människor. Kulturmiljöer berättar inte bara om tidigare generationers livsvillkor och ideal utan också om hur samhället växt fram genom olika samhällsstrukturer såsom exempelvis agrart landskap, vägnät, järnväg, stationshus, tingsplatser, galgbackar, gästgiverier, industrier, bostadsbebyggelse, kyrkor, ruiner  och begravningsplatser.

Kulturmiljöer i Ljungby kommun

Ljungby kommun innehåller många så kallade centralbygder med mycket lång bebyggelsekontinuitet. Med centralbygd menas ett område som har haft en bosättnings- och odlingskontinuitet sedan förhistorisk tid, och som till följd av ekonomiska eller kommunikationsmässiga fördelar dominerat intilliggande trakter under långa tider.

Ljungby kommun har tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram. Detta ersätter tidigare framtagna kulturmiljöprogram från 1991 samt kulturmiljöplanen för Ljungby centrum från 2002. Kulturmiljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

36 områden i Ljungby kommun ingår i kommunens kulturmiljöprogram. Åtta av dessa innehåller sådana värden att de anses ha betydelse för hela landets historia och utgör därför riksintressen. Grovt sett kan kulturmiljöerna anses spegla fyra teman av vilka var och ett bidrar till kommunens kulturmiljöprofil; odlingslandskapet och bebyggelsen, fornlämningarna, kommunikationerna, samt tätorterna och industrierna. Samtliga teman hänger på ett eller annat sätt samman och de flesta av kulturmiljöprogrammets områden representerar flera teman. På så sätt speglar odlingsandslandskapet och bebyggelsen tillsammans med fornlämningarna kommunens bebyggelsehistoria. Och på samma sätt finns det ett intimt samband mellan tätorterna och den historiska kommunikationsstrukturen.

Kulturmiljöer i Ljungby stad

Ljungby har liksom många andra städer genomgått stora förändringar under andra hälften av 1900-talet. Detta är till stor del en följd av de förändringar det bilburna samhället och handelsvaruhusen EPA och Domus medförde men också flera större bränder. Tellushuset som idag sätter stor prägel på centrum är exempelvis nummer två i ordningen, det första brann ner till grunden 1904 och i början av 1950-talet ödelades stora delar av centrum genom en omfattande brand.

Det Ljungby vi ser idag karaktäriseras som en lågvuxen villastad med bebyggelse som till stora delar har tillkommit under 1900-talets andra hälft. Variationen av bebyggelse är relativt stor, framför allt bland villor men också bland flerbostadshus och byggnader med en mer central funktion. Förra sekelskiftets panelarkitektur och tornhus gör sig gällande i den gamla rutnätsstaden likväl som 1940-1960-talets tegel- och putsfasader följer mer modernistiska stadsplaneringsideal.

Den bebyggelse som återstår har till viss del genomgått förändringar över tid, vilket förstås bebyggelse också alltid gjort. Men det finns idag krav och bestämmelser på hur dessa förändringar ska ske, bland annat i plan- och bygglagen. Dessa bestämmelser riktar sig till dig som fastighetsägare i din förvaltning av ett byggnadsverk och kommunen ska ha tillsyn över att bestämmelserna följs.

Som en del i arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet har det gjorts en inventering och värdering av samtliga byggnader i Ljungby centrum. Det nya kulturmiljöprogrammet hanterar hur bebyggelsen i centrala delen av Ljungby ska behandlas i planeringssammanhang och ersätter därför den tidigare kulturmiljöplanen för Ljungby centrum från 2002.

Under sommaren 2013 påbörjades en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i hela staden. Det material som togs fram finner du i dokumenten nedan.

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Viktig information till dig som fastighetsägare

All bebyggelse, oavsett ålder, omfattas idag av plan- och bygglagens (PBL) varsamhetskrav. Enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla kan också omfattas av ett förbud mot förvanskning. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Bestämmelsen om varsamhet och förbud mot förvanskning i PBL riktar sig i första hand till ägaren av byggnaden och gäller oavsett om bygglov eller bygganmälan krävs eller inte. Kommunen har till uppgift att tillse att bestämmelserna följs.

Som fastighetsägare kan du vid underhåll och ändring av din byggnad utgå från byggnadens egna förutsättningar genom att:

  • Begränsa ingreppen, bevara och reparera det som fungerar.
  • Söka lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning, karaktär, arkitektur och tekniska utförande både i helhet och i detaljer.
  • Välja lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.
  • Skaffa sig kunskap om sin byggnad genom antikvarisk hjälp.

Rådgör tidigt med berörda parter!

Det är viktigt att det finns en dialog mellan brukare, kommun och antikvarisk expertis vid förändrings- eller underhållsåtgärder. Som fastighetsägare bör du därför rådgöra med berörda parter i ett tidigt stadium. På så vis kan alla förutsättningar utredas tidigt och mindre arbete görs i onödan.

Är min byggnad skyddad i en detaljplan?

Kommunen kan i förväg ta ställning till om en byggnad eller bebyggelsemiljö anses vara särskilt värdefull. I en detaljplan över ett område kan bestämmelser införas, till exempel att en byggnad inte får rivas eller förvanskas.

Om en byggnad är skyddad i detaljplanen har du som fastighetsägare skyldighet att göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen innan underhållsarbete utförs. Kommunen gör en bedömning om det finns kulturvärden att bevaka och kan i vissa fall kräva att en sakkunnig kontrollant i kulturvärden medverkar i projektet.

Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera