Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Om dina inkomster inte räcker för att täcka ditt eller din familjs grundläggande behov kan du ansöka om försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd.

 När det gäller rätten till ekonomiskt bistånd (som också kallas socialbidrag eller försörjningsstöd) har Riksdagen beslutat att bistånd ges till skäliga kostnader för:

 • livsmedel,
 • kläder och skor,
 • lek och fritid,
 • hälsa och hygien,
 • förbrukningsvaror,
 • dagstidning, telefon och tv-avgift.

För dessa kostnader fastställer regeringen varje år en norm som ska gälla för hela landet, den så kallade riksnormen. Regeringen beslutar hur stort bidrag som olika hushåll kan få enligt riksnormen. Socialtjänsten får också, om det finns särskilda skäl, beräkna kostnaderna till en lägre nivå än riksnormen.

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende,
 • hushållsel,
 • arbetsresor,
 • hemförsäkring,
 • läkare och medicin,
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

För dessa kostnader finns ingen fastställd riksnorm utan socialtjänsten måste göra en utredning om dina individuella behov och kostnader. Handläggaren tar då hänsyn till dina faktiska kostnader och jämför med vad en låginkomsttagare normalt har råd att bekosta. Kostnadsläget för boende, hushållsel och arbetsresor i kommunen vägs också in i bedömningen.

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov som kan vara tillfälliga eller mer långvariga. Det kan till exempel gälla läkarvård, tandvård, glasögon eller begravningskostnader.

Provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Provberäkning

Ansök om försörjningsstöd

Ansökan görs hos vuxenenheten försörjningsstöd. Vårt kontor finns på Södra Torggatan 1 i Ljungby (gemensam ingång med polisen). Enheten tillhör Individ- och familjeomsorgen (IFO) socialförvaltningen.

Ansökan om försörjningsstöd för ensamstående (Till e-tjänst)

Ansökan om försörjningsstöd för sammanboende och gifta (Till e-tjänst)

När du ansöker om försörjningsstöd får du en handläggare och en besökstid. Information om vem som blir din handläggare får du om du kontaktar vår reception.

Vid ett besök hos oss går du och handläggaren tillsammans igenom din situation. Du får information om dina rättigheter och skyldigheter. När ansökan är inlämnad krävs alltid en utredning och bedömning om du har rätt till försörjningsstöd. Handläggaren utreder, bedömer och beslutar på uppdrag av socialnämnden.

För att underlätta handläggningen ska du bifoga specifikationer för alla inkomster och utgifter. Du ska även lämna med övriga handlingar som styrker din situation.

Det är viktigt att lämna korrekta uppgifter till socialtjänsten. Utelämnande av eller oriktiga uppgifter som medför utbetalning av felaktigt bistånd kan föranleda polisanmälan för bidragsbrott.

Gör en ny ansökan

Det krävs en ny ansökan och ny utredning vid varje tillfälle som du ansöker om försörjningsstöd och/ eller övrigt bistånd. Du som söker vid återkommande tillfälle behöver dock inte göra en lika omfattande ansökan som första gången. Detta gäller om du behöver ansöka igen inom tre månader från ditt förra besök. Har det gått mer än tre månader sen du ansökte om försörjningsstöd så behöver du göra en komplett ansökan igen. Använd e-tjänsten för återsökande innan ditt besök;

Ansökan om försörjningsstöd - inför återbesök (till e-tjänst)

Efter ansökan

När du har skickat in din ansökan om försörjningsstöd och lämnat samtliga uppgifter tar en handläggare kontakt med dig. Handläggaren bokar ett möte med dig. Efter att ansökan kommit till oss brukar det ta ungefär en vecka till det första mötet. Om du blir beviljad försörjningsstöd tar det normalt 1-2 bankdagar innan pengarna betalas ut.

Dina rättigheter och överklagan

 • Du har rätt att få din ansökan prövad och få ett beslut.
 • Du har rätt att få ett skriftligt beslut med beslutsmotivering.
 • Du har rätt att överklaga hela eller delar av beslutet om du tycker att det är felaktigt. Handläggaren informerar och kan hjälpa dig om det behövs.
 • Du har rätt att ta del av de handlingar som finns om dig hos socialtjänsten.
 • Du har rätt att begära tolk.

Dina skyldigheter

 • Du ska göra vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem. Vid arbetslöshet måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska först se över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska de i första hand gå till din försörjning. Du kan endast få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.
 • Innehav av fastighet, fordon, häst med mera räknas som en tillgång. Socialnämnden kan kräva att du säljer dessa för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har sekretess och får inte lämna ut uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden till någon obehörig. Genom ditt samtycke och din underskrift på ansökan lämnar du medgivande till att din handläggare får kontakta de myndigheter som anges vid ansökningen.

Om din handläggare bedömer att andra kontakter behöver tas för att kunna göra utredningen får det inte ske utan att du lämnat ditt samtycke.

Kontakt

Kommentera