3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
3D illustration: BSV Arkitekter och Ingenjörer. Förändringar kan komma att ske.
Illustrationsplan. Observera att ändringar kan komma att ske.
Illustrationsplan. Observera att ändringar kan komma att ske.

Hjortsbergskolan 7-9

Vi ska bygga en ny 7-9 skola med plats för 375 elever. Den kommer att ligga intill den nybyggda Hjortsbergskolan F-6. På så sätt kan verksamheten samutnyttja vissa resurser som idrottshall och personal. Klicka gärna på pilarna ovan för att se de båda skolornas placering.

Infarten till den nya 7-9 skolan blir från Hjortstigen, där det idag är bussvändplats. Den gamla skolbyggnaden ska rivas innan byggnation påbörjas eftersom den nya skolan till viss del kommer att ligga där den gamla står idag. 

Det här gör vi

 • Bygger en ny 7-9 skola med tillagningskök och skyddsrum.
 • River gammal skolbyggnad.
 • Anlägger ny utemiljö (när modulerna har flyttats från platsen).
 • Anpassar befintlig parkeringsplats vid Hjortstigen.
 • Bygger fler parkeringsplatser och ny bussvändplats.

Status: Genomförande pågår  

 • Byggnation; invändiga arbeten och arbete med fasaden pågår.

5_genomförande_800px.jpg

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

Så påverkas du

 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Området kring bygg- och rivningsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.
 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen främst via Hjortstigen. 
 • Du som närmsta granne till rivning och byggnation kan bli kontaktad för försyn av din fastighet.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas färdigställas så inflyttning kan ske till höstterminen år 2024.
Konst på Hjortsbergskolan

Konsten på Hjortsbergskolan kommer att skapas av Hue Huynh. Hon kommer att skapa konst över skolans fem entréer. Temat för konsten är Ljungby kommuns fokusområden vatten och berättande, och kommer gestalta en tonårings känslor. 

Samlingsnamnet för konstverken är From water with love och konstverkens namn är: Stormens öga, Under ytan, Bryta isen, Från en reflektion och Genom eld & vatten. 

I stormens öga

Stormens öga

Genom eld och vatten

Genom eld & vatten

 

När en ny skola, eller annan ny offentlig byggnad byggs i kommunen, tillämpas 1% regeln vilket betyder att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning. Du kan läsa mer om det i verksamhetsplan och konstpolicy för offentlig konst

 

 

Kontakt

Kommentera