titelbild

Medborgarlöfte

I medborgarlöftet tar Polis och Ljungby kommun fasta på ett antal områden att fokusera på för att stärka tryggheten och känslan av trygghet, förebygga brott och stärka förtroendet.

Ljungby kommun är en trygg kommun, den tryggaste i länet. Det visar den årliga trygghetsmätningen som polis och Ljungby kommun genomför. I medborgarlöftet tar Polis och Ljungby kommun fasta på ett antal områden att fokusera på för att stärka tryggheten och känslan av trygghet, förebygga brott och stärka förtroendet. 

Medborgarlöfte 2024

Klotter och skadegörelser har ökat

Klotter och skadegörelser är kostsamt och skapar otrygghet

Medborgarlöfte:

 • Ljungby kommun ska se över förebyggande åtgärder.
 • Ljungby kommun ska sanera klotter och åtgärda skadegörelse skyndsamt.

Förekomsten av narkotika har ökat i samhället och sprider sig till nya platser och nya grupper

Ökad tillgång på narkotika i kombination med nya sätt att sköta försäljning och distribution har gjort att tillgången har ökat. Mer liberal syn på narkotikaanvändning, inte minst bland unga, bidrar också till ökad användning.

För att minska efterfrågan ska Ljungby kommun och Polis arbeta för att öka kunskapen och minska tillgången på droger

Medborgarlöfte:

 • Under året ska Ljungby kommun informera om drogers skadeverkan för elever i årskurs 8, deras föräldrar och skolpersonal.
 • Kommunen ska fortsätta med de slumpvisa drogtester som genomförs på Sunnerbogymnasiet.
 • Kommunen ska under året genomföra 4 mätningar av förekomst av droger i avloppsvattnet.
 • Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tidiga brottsförebyggande insatser med målgrupp ungdomar.
 • Polisen ska under året fokusera på att kartlägga och lagföra personer kopplade till försäljning av narkotika och organiserad brottslighet i kommunen.

Förekomst av drogpåverkade personer i offentlig miljö

Drogpåverkade personer i offentlig miljö skapar otrygghet. Det handlar oftast om en upplevd otrygghet men i vissa fall handlar det även om att personerna uppträder hotfullt.

För att minska risken för att det uppstår bråk, stök, obehagliga situationer för medborgare, butikspersonal, myndighetsföreträdare behövs ett utökat samarbete mellan utsatta verksamheter.

Trygghetsmätningen 2023 visar att det finns en otrygghet kring tillhåll för narkotikamissbrukare i bostadsområden.

Medborgarlöfte:

 • Polisen gör riktade insatser på geografiska platser i syfte att minska tillhåll för narkotikamissbrukare.
 • Kommunen och Polisen bjuder in hyresvärdar till dialogmöte 1 gång/år för att öka samverkan kring aktuella problem.
 • Polisen bjuder in centrumföreningen till dialogmöte 1 gång/år för att diskuterat möjliga åtgärder för att öka tryggheten.

Bedrägeri

Bedrägeribrott ökar och för att minska risken att drabbas av bedrägerier behövs kunskapshöjande åtgärder.

Medborgarlöfte:

 • Kommun och polis genomför informationsinsatser för att minska risken för att utsättas för bedrägeri.
 • Kommunen ska arbeta kunskap inom organisationen för att kunna nå ut till medborgarna.

Trafik och säker trafikmiljö

I syfte att skapa trygghet och öka medvetenheten hos trafikanterna, men också för att fånga upp yrkeskriminella som kör för fort eller alkohol- och drogpåverkade kommer fler kontroller att genomföras.

 • Polisen genomför så kallade 20-minuters kontroller varje månad på orter inom kommunen.
 • Polisen genomför hastighetskontroller på landsbygdsvägar och utanför skolor.

Oro för inbrott och våld i samhället

Kommuninvånare känner sig generellt trygga i Ljungby kommun. Men vi vet också att boende på landsbygden känner oro för inbrott. Det framkommer en viss oro för det våld som ökat i omvärlden och oro för att det ska komma till Ljungby.

Ljungby kommun och Polis arbetar tillsammans för att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga och som är fritt från brott och våld. Arbetet sker inom alla verksamheter och implementeringen av ”En kommun fri från våld” genomförs i hela kommunen.

Medborgarlöfte:

 • Kommun och Polis genomför dialogmöten 2 gånger under året.
 • Kommun och Polis genomför trygghetsvandringar 2 gånger under året.
 • Kommun och Polis genomför grannsamverkansmöte minst 1 gång under året.
 • Polis genomför brottsförebyggande gårdsvandring tillsammans med företrädare för länsstyrelsen och intresseorganisationer.
 • Polis genomför snabba riktade insatser vid pågående stöld/seriebrottslighet på geografiskt tydliga områden.
 • Ljungby kommun fortsätter att implementera ”En kommun fri från våld”.
 • Arbete med materialet ”Gängsnacket” kommer att påbörjas.

Det här är ett medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en överenskommelse mellan Polisen och Ljungby kommun med ett löfte till samhället. I medborgarlöftet tar organisationerna fram specifika utmaningar som är av vikt för invånarna. Löftena bygger på analyser, statistik, trygghetmätning och trygghetsvandringar bland annat.

Genom medborgarlöften arbetar polisen och Ljungby kommun aktivt med att öka tryggheten genom olika åtgärder. Genom att engagera sig i dialog och samarbete med invånarna syftar medborgarlöften till att öka förtroendet för polisen, öka tryggheten och stärka samhällssäkerheten på lokal nivå.

Kommentera