Nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar varav samer även är ett urfolk.

Samtliga uppfyller de kriterier som riksdagen fastställt för att definiera en nationell minoritet:

  • En grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen inte har en dominerande ställning i samhället.
  • En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet som skiljer sig från majoriteten.
  • Gruppen har en vilja och strävan efter att behålla sin identitet. Gruppen har historiska eller långvariga band till Sverige.

Det är upp till varje enskild individ att själv avgöra om denne anser sig tillhöra en eller flera minoriteter. Samhället kan därför inte ställa några krav på någon att styrka sin tillhörighet.

De nationella minoritetsspråken anges i språklagen och är jiddisch, romani, samiska, finska och meänkieli.

Ljungby kommunfullmäktige har antagit policy med mål och riktlinjer för Ljungby kommuns arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Målet för Ljungby kommuns arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter bidrar till genomförandet av de mänskliga rättigheterna och att uppfylla Ljungby kommuns vision I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035. 

Om du tillhör en nationell minoritetsgrupp har du bland annat rätt till att:

  • Få möjlighet till inflytande i frågor som berör nationella minoriteter.
  • Elever inom grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
  • Vid kontakt med kommunen använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende.
  • Du har rätt att bevara och utveckla ditt språk.

Kommunen har ett ansvar att inom sina respektive ansvarsområden informera om dessa rättigheter.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter, både på svenska och på de olika minoritetsspråken:
Din rätt att använda nationella minoritetsspråk.

Kommentera