Upphandling

Kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Offentlig verksamhet får inte köpa varor och tjänster från vem som helst, även om det hade varit enklare. Som kommun behöver vi följa de bestämmelser och grundläggande principer som finns för inköp inom offentlig sektor. Principerna har tagits fram för att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med våra skattemedel. Det innebär att vi som kommun, vars inköp finansieras med allmänhetens pengar, måste följa striktare regler än privata aktörer. Vi kan inte heller, även om vi hade velat, vända oss direkt till en tidigare leverantör eller någon vi hört gott om när vi gör våra inköp.

När det bedöms lämpligt deltar Ljungby kommun i samordande upphandlingar som anordnas av SKL Kommentus Inköpscentral, Kammarkollegiet och Inköpssamverkan Kronoberg. Huvudansvaret för samordning av inköpssamverkan ligger på upphandlingsenheten i Växjö kommun.

Offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och regleras av lagar som syftar till att värna den fria konkurrensen och ge kommunen och andra möjlighet att göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt.

För att kunna följa dessa regler vid inköp behöver en upphandling göras. Detta betyder således att kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Alla företag som uppfyller de ställda kriterierna i upphandlingen kan lämna anbud. Vi som kommun måste alltid förhålla oss objektiva och neutrala till alla som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet och proportionalitet.

De lagar som styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer.

Principerna är:

  • Lika behandling – Alla anbudsgivare ska behandlas lika. Ingen ska gynnas eller missgynnas
  • Icke-diskriminering – Det är förbjudet att diskriminera leverantörer till exempel med annan nationalitet eller att ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Transparens – Upphandlingsprocess och underlag ska präglas av öppenhet. Alla anbudsgivare ska få den information de behöver för att kunna lämna sitt bästa anbud.
  • Proportionalitet – Krav på objekt och leverantörer måste stå i proportion till det som ska upphandlas och det faktiska behovet.
  • Ömsesidigt erkännande – Intyg och certifikat som är utfärdat av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Kontakt

Kommentera