Miljöskydd

Vi människor är en del av miljön och vårt och kommande generationers liv är beroende av att miljön mår bra. Miljön kan ses som vårt viktigaste arv och därför ska vi förvalta den väl.

Miljöavdelningen övervakar och ser till att miljölagstiftningens bestämmelser följs genom granskning av rapporter, inspektioner på plats och rådgivning. Det gör vi exempelvis genom tillsyn av företag med miljöfarlig verksamhet och tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter som uttag av värme från mark/vatten och utsläpp av avloppsvatten.  Vi arbetar också med naturvård i form av tillsyn av områdesbestämmelser.

Det är viktigt att arbeta förebyggande för att inte olägenheter och skador på människors hälsa och miljö ska uppkomma. Genom förebyggande information och tillsyn av olika miljöstörande verksamheter säkerställs en hälsosam livsmiljö i kommunen. Med ett förebyggande arbete ges också näringslivet en förutsättning till en långsiktigt hållbar utveckling. Enligt miljöbalken är miljöfarlig verksamhet allt från enskilda avlopp till djurhållning och stora tillverkande industrier.

Mycket av miljöarbetet utgår ifrån miljöbalken. Miljöbalkens fem grundstenar är:

  • Hälsa och miljö ska skyddas.
  • Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas. 
  • Den biologiska mångfalden ska bevaras.
  • En god hushållning av mark och vatten ska tryggas. 
  • Återanvändning och återvinning ska främjas.

Kontakt

Kommentera