Nybyggnadskarta

Inom ett område med detaljplan (vanligtvis i tätort) ska du i vissa fall lämna in en nybyggnadskarta med din ansökan om bygglov. Det finns normal nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta (normal) används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri med mera som kräver anslutning till gata eller VA-ledning. Nybyggnad av ett enbostadshus kräver en normal nybyggnadskarta.

Förenklad nybyggnadskarta används vid tillbyggnader, industri- och lagerbyggnad, garage och förråd där VA-anslutningar inte behövs.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Utdrag från baskartan med bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och höjdkurvor.
  • Detaljplaneredovisning som visar hur marken får användas.
  • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata.
  • Uppgifter om anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Beställning och avgifter

Beställ nybyggnadskarta (Till e-tjänst)

Du kan också kontakta Nicklas Gunnarson på tel. 0372-78 93 18.

Kostnaden för en förenklad nybyggnadskarta är i DWG-format 1365 kronor och för karta i PDF-format 683 kronor.

Kostnaden för en nybyggnadskarta (normal) beror på fastighetens storlek. För en villatomt på 1000 kvadratmeter är priset på nybyggnadskartan 6825 kronor. 

Kontakt

Kommentera