Nybyggnadskarta

Inom ett område med detaljplan (vanligtvis i tätort) ska du i vissa fall lämna in en nybyggnadskarta med din ansökan om bygglov. Det finns normal nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta (normal) används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri med mera som kräver anslutning till gata eller VA-ledning. Nybyggnad av ett enbostadshus kräver en normal nybyggnadskarta.

Förenklad nybyggnadskarta används vid tillbyggnader, industri- och lagerbyggnad, garage och förråd där VA-anslutningar inte behövs.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Utdrag från baskartan med bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och höjdkurvor.
  • Detaljplaneredovisning som visar hur marken får användas.
  • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata.
  • Uppgifter om anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Beställning och avgifter

Beställ nybyggnadskarta i e-tjänsten

Kontakta gärna en bygglovshandläggare för rådgivning angående vilken typ av nybyggnadskarta som behövs innan du beställer.

Kostnaden för en nybyggnadskarta (normal) beror på fastighetens storlek. För en villatomt på 1000 kvadratmeter är priset på nybyggnadskartan 8 595 kronor enligt 2024 års taxa.

Kostnaden för en förenklad nybyggnadskarta i DWG-format är 1 719 kronor och för karta i PDF-format 859,50 kronor.

I de fall en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta inte beställs i samband med en bygglovsansökan tillkommer 25% moms. 

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera