Demokratipris

Ljungby kommuns demokratipris har som syfte att främja demokratin och demokratiska handlingar och idéer.

Priset ska uppmärksamma och belöna en enskild individ, grupp, förening, företag eller annan gruppering som på ett utmärkande sätt

  • värnat om demokrati
  • mänskliga rättigheter
  • motverkat diskriminering
  • eller visat civilkurage genom rådigt ingripande.

Priset delas ut till den som är född, bosatt, verksam eller på annat sätt har anknytning till kommunen i sin gärning eller vars gärning kommit Ljungby kommun till godo.

Nominering

Du kan nominera till priset under periden 15 december-31 januari. Tänk på att det ska syfta till avslutat kalenderår. I nomineringen ska det framgå tydlig vem eller vilka som nomineras och en och motivering till varför.

Information om personuppgiftsbehandling

Din nominering och de personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas i arbetet med årets demokratipris. Läs mer på sidan; Så här behandlar Ljungby kommun dina personuppgifter  Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen

Pris och utdelning

Priset delas ut offentligt i samband med nationaldagsfirande eller annan offentlig sammankomst.

Prissumman är totalt 10 000 kronor per år och kan delas ut till en eller flera pristagare.

Beslut om pristagare tas av val- och demokratinämnden. Val- och demokratinämnden kan ta beslut om att ett visst år ställa in prisutdelning.

Kontakt

Kommentera