Kostnader för vård och omsorg

Ljungby kommun tar ut en avgift för hemtjänst, omvårdnad, boendestöd, ledsagning, trygghetslarm, hemsjukvård och matdistribution.

Hur stor avgiften är beror på din inkomst och på hur mycket hjälp du får.

Maxtaxa gäller

I Ljungby kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgifterna för vård och omsorg. Det beloppet är 2 575 kronor per månad (år 2024). Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan utan tillkommer.

Avgiften beräknas likadant oavsett om du bor i ordinärt boende, särskilt boende eller har en korttidsplats. Beslut om avgift fattas för varje enskild person.

Så här räknas avgiften ut:

Avgiftsutrymme

För att ta beslut om avgiften för dina hjälpinsatser räknar vi först ut vilket så kallat avgiftsutrymme du har. Det görs genom att minska dina inkomster med ett så kallat förbehållsbelopp, som består av boendekostnad, beräknade levnadsomkostnader (minimibelopp) samt eventuellt ett individuellt belopp. Avgiftsutrymme är det som blir kvar när dina inkomster har minskats med förbehållsbeloppet

Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet eller högre än maxtaxan. Blir avgiftsutrymmet ett minusbelopp tas ingen avgift ut.

Dina inkomster

I samband med att du blir beviljad trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende eller annan insats får du en blankett där uppgifter om inkomster och utgifter ska fyllas i. Uppgifterna behöver vi för att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme och debitera rätt avgift. Om du inte skickar in blanketten kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får betala den högsta avgiften för de insatser du fått.

Om uppgifterna du lämnat förändras under året ska du meddela avgiftshandläggarna. Uppgifterna kan också lämnas via e-tjänst. Vill du hellre använda blankett så hittar du den längre ner på sidan. 

Därefter kommer vi att en gång om året fråga efter dina inkomster och boendekostnader för att kunna anpassa dina avgifter efter dessa.

När vi räknar ut avgiftsutrymmet lägger vi ihop samtliga inkomster. Till inkomst räknas aktuell inkomst av tjänst, pension, livränta, kapitalinkomst och bostadstillägg. Om du inte har sökt bostadstillägg rekommenderar vi dig att göra det (hos Pensionsmyndigheten). Reglerna för bostadstillägg ändrades 2022 och innebär att fler pensionärer kan ha rätt till tillägg, samt att tillägget höjs för de pensionärer som redan har ett beviljat tillägg. 

Makars inkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera parten. Sammanboendes inkomster räknas var för sig.

Förbehållsbelopp

I förbehållsbelopp ingår minimibelopp, boendekostnad och eventuellt individuellt belopp.

Minimibelopp

Minimibelopp är ett belopp som ska täcka normala levnadsomkostnader.

Minimibeloppet för dig som är över 65 år är:

  • 7 062 kr för ensamstående.
  • 5 762 kr vardera för makar och sambor.

Minimibeloppet för dig som är under 65 år är:

  • 7 768 kr för ensamstående och
  • 6 486 kr vardera för makar och sambor.

Individuellt belopp

I vissa fall kan ett individuellt belopp beviljas. Det kan ske om du har fördyrade levnadsomkostnader såsom god man, måltidsabonnemang och matdistribution.

Uträkningsexempel

Så här kan ett exempel på en avgiftsuträkning se ut för någon som bor ensam och är över 65 år:
Inkomst: 15 000 kr
Hyra: 6 000 kr
Minimibelopp: 7 768 kr

Kvar är 1 232 kronor och det utgör aktuellt avgiftsutrymme. Från denna summa räknas avgiften ut utifrån kostnaden per insats som du kan se i listan här, upp till maxtaxa.

Visar avgiftsutrymmet ett minusbelopp tar vi inte ut någon avgift.

Avgiftsbeslut

När uträkningen är klar får du ett avgiftsbeslut. Det skickas hem till dig. Meddela alltid förändringar av inkomster och boendekostnader. Debitering görs i efterskott och förfallodagen är den sista i varje månad. Avgiftsbeslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol. 

Preliminär beräkning av avgift

Har nedan finns prislistan för olika hjälpinsatser. 

Du kan göra en preliminär beräkning av din inkomstgrundande avgift och din preliminära månadskostnad via vår e-tjänst. Den uträkning som vi grundar beslutet på är något mer omfattande.

Lämna in uppgifter

Du lämnar in uppgifter för beräkning av avgift inom vård och omsorg via e-tjänst eller på blankett.

Länk till e-tjänsten Uppgifter för beräkning av avgifter inom vård och omsorg.

Blanketten finns längre ner på denna sida. 

Vad kostar det?

Avgifter inom högkostnadsskydd
Inom högkostnadsskydd  
Omsorgsavgift
särskilt boende, bostad med särskild service socialpsykiatrin
2 575 kr/mån
Kommunal hälso- och sjukvård 441 kr/mån
Trygghetslarm en person 372 kr/mån
Trygghetslarm två personer i samma hushåll 558 kr/mån
Vård- och omsorgsavgift korttidsboende 85 kr/dygn
Hemtjänst, boendestöd, ledsagning 441 kr/timme

Den totala avgiften för avgifter inom högkostnadsskyddet kan aldrig bli högre än 2 575 kr per månad.

Avgifter för övrigt
Övrigt  
Måltidsabonnemang särskilt boende, äldreomsorg 4 581 kr/mån
Måltider korttidsplats, äldreomsorg 151 kr/dygn
Matdistribution, middag med dessert 90 kr/portion
Matdistribution, middag utan dessert 80 kr/portion
Fotvård 550 kr/tillfälle
Du kan överklaga beslut om avgift

Beslutet om avgift kan du överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in en skrivelse till oss (den myndighet som fattade beslutet om avgift) inom 3 veckor från det att du fick del av beslutet. Om överklagan har kommit in i rätt tid till oss så skickar vi handlingarna vidare till förvaltningsrätten. 

Postadress: 

Ljungby kommun
Socialförvaltningen
Södra Torggatan 1
341 83 Ljungby

Telefontid måndag-torsdag kl. 10-11

Kontakt

Kommentera