Kemikalier

Som företagare är du ansvarig för att kemikalier hanteras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att personalen som hanterar kemikalier har den kunskap som krävs.

Alla kemikalier ska vara tydligt märkta med information om vad de innehåller, vilka risker de kan medföra och hur de ska hanteras. Det är också viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget.

Du ska ha en kemikalieförteckning

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare ha kunskap om de kemikalier som används i verksamheten. Dessutom ska du byta ut farliga kemikalier till mindre farliga alternativ om det är möjligt. Genom att ha en förteckning över alla de kemikalier som finns i verksamheten får du kunskap om de kemikalier som används. Du får också en överblick över hur farliga kemikalierna är och hur de påverkar människor och miljön.

Förvaring

Kemikalier ska förvaras på ett säkert sätt. Du ska förebygga risken för läckage till omgivande mark, vattendrag eller avloppsbrunnar och se till att eventuellt spill eller läckage kan upptäckas och samlas upp.

Det finns olika typer av skyddsutrustning som kan användas. För att hantera eventuellt spill eller läckage bör det finnas saneringsutrustning med absorptionsmedel tillgängligt. Det är bra ,om det är möjligt, att sätta igen avlopp för att förhindra att spill når avlopps- eller dagvattenbrunnar, det kan göras med till exempel så kallade "tättingar" eller tätningsmattor. Hälsofarliga kemikalier ska förvaras skilt från livsmedel och svåråtkomligt för barn. Tänk också på om kemikalierna kan reagera med varandra – då ska de inte förvaras tillsammans.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad innehåller information om kemiska produkters farliga egenskaper, risker och hur de kan hanteras på ett säkert sätt. Du är ansvarig för att läsa och följa informationen för att hantera produkten på ett säkert sätt. Det ska finnas säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier som hanteras i en yrkesmässig verksamhet. Säkerhetsdatabladen ska du få av din leverantör. Mer information om säkerhetsdatablad hittar du hos Kemikalieinspektionen.

Märkning av kemiska produkter

Kemiska produkter som klassas som farliga ska vara märkta enligt CLP-förordningen. Detta innebär bland annat att en farlig kemisk produkt ska vara märkt med farosymboler och text som informerar om faran. Det ska också stå hur du skyddar dig och hanterar produkten på ett säkert sätt. Informationen ska vara på svenska. Uppgifter till leverantör ska också finnas.

Försäljning av kemiska produkter

Från och med 1 juni 2017 gäller nya märkningsregler enligt CLP-förordningen för kemiska produkter till försäljning. Du som säljer kemiska produkter är ansvarig för att kontrollera att kemiska produkter är rätt märkta och har rätt utformning. Om det till exempel saknas barnskyddande förslutning där det krävs eller om märkningen inte är på svenska så är du skyldig att åtgärda detta innan produkterna får säljas.

En butik som säljer kemiska produkter till yrkesmässig användare ska kunna lämna ut säkerhetsdatablad på begäran.

Farliga ämnen i varor - Kandidatförteckningen

Du som arbetar i butik ska kunna svara på frågor om kemikalieinnehållet i de varor du säljer. Detta gäller enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Den myndighet som ansvarar för lagen heter Echa. Echa har tagit fram en förteckning över ämnen som kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa eller miljö som kallas kandidatförteckningen.

Om ett ämne finns med i förteckningen ska du som säljer varan kunna svara på frågan om den innehåller mer än 0,1 viktprocent av det ämnet. Kunden har rätt att få informationen inom 45 dagar. Om kunden är yrkesmässig användare ska du lämna informationen direkt vid försäljningen, oavsett om kunden efterfrågar den eller inte.

Särskilt farliga ämnen - Krav på tillstånd

Särskilt farliga ämnen som finns med i kandidatförteckningen kan kräva tillstånd för att få användas eller säljas. Detta gäller för ämnen som finns med i bilaga XIV till Reach. För dessa krävs att både du som säljer produkten och att den som köper den har tillstånd.

Var finns information? 

Du hittar information om förbud och andra begränsningar som gäller i Sverige genom Kemikalieinspektionens databaser

Kontakt

Kommentera