Vad gör god man, förvaltare och förmyndare

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon (huvudmannen) som själv inte kan tillvarata sin rätt. Det kan röra sig om en person som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi eller andra angelägenheter.

God man kan hjälpa personen att

 • bevaka sin rätt,
 • förvalta sin egendom,
 • sörja för sin person.

God man och förvaltare

En god man handlar på uppdrag av sin huvudman. Den gode mannen ska i princip alltid söka huvudmannens samtycke till åtgärder i sitt uppdrag, om huvudmannen förstår vad saken gäller. Om huvudmannens tillstånd gör att han eller hon inte förstår vad saken gäller så är det den gode mannen som ensam tar ställning och ansöker om insatser. En god man kan dock aldrig besluta i frågor av utpräglad personlig karaktär, som var huvudmannen ska bo, hur denne ska rösta eller om denne ska gifta sig.

Att få hjälp av en god man, men framförallt att få förvaltare, är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Det kan till exempel vara genom anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och region.

Vad ingår inte i uppdraget

Det ingår inte i uppdraget att:

 • Handla, städa, tvätta åt huvudmannen
 • Montera möbler, hänga upp gardiner 
 • Följa med vid läkarbesök och dylikt 
 • Skjutsa huvudmannen till olika besök 
 • Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad 
 • Följa med på utflykter, resor och dylikt i till exempel boendets regi 
 • Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov 
 • Bestämma om medicin och vård 
 • Bestämma om boende

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Vid förvaltarskap har huvudmannen fråntagits sin rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan då inte ingå bindande avtal eller företräda sig själv i kontakt med myndigheter. Förvaltarskapet kan syfta till att skydda huvudmannen mot att andra människor utnyttjar denne.  

Förmyndare

Den som är minderårig eller omyndig (under 18 år) kan inte företräda sig själv och behöver då en ställföreträdare i form av förmyndare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt:

 1. som vårdnadshavare; vilket innebär en rätt och skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran.
 2. som förmyndare, vilket innebär en rätt och skyldighet att förvalta barnets egendom och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.
Fri eller kontrollerad förvaltning för förmyndare

Fri förvaltning

Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar.

Kontrollerad förvaltning

Ibland är det överförmyndarenheten som kontrollerar barnets tillgångar. Detta kallas kontrollerad förvaltning och blir aktuellt till exempel:

 • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (420 000 kronor för 2023). Föräldrarna blir då redovisningsskyldiga till överförmyndarenheten.
 • När barnet har fått utbetalning via arv, testamente, försäkring eller utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd från myndighet som överstiger ett prisbasbelopp (52 500 kronor för 2023).
 • När särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente.
 • När barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

I vissa situationer kan det bli aktuellt för tingsrätten att besluta om en särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare. Dessa personer står under överförmyndarenhetens tillsyn på samma sätt som gode män och förvaltare.

Kommentera