titelbild

Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2020

Resultatet för kommunkoncernen slutade på +117 mkr, vilket var något lägre än föregående år då resultatet låg på +133 mkr. Resultatet består framför allt av kommunens resultat som blev +99 mkr för 2020, vilket är ungefär samma nivå som året innan då resultatet var +97 mkr. En anledning till det starka resultatet är ökade generella statsbidrag som med god marginal täcker upp för minskade skatteintäkter. Skatteintäkterna sjönk mot beräknad nivå på grund av försämrad konjunktur och arbetsmarknadsläge i samband med coronapandemin. Det blev även än en gång överskott för finansiella intäkter genom både realiserade och orealiserade vinster för kommunens aktiefonder.  En tredje förklaring är att nämnderna höll sina budgetar och framför allt socialnämnden kunde visa på stora minskningar av kostnader mellan åren. I tekniska förvaltningens resultat ingår en förlust på 32 mkr vid avyttring av en väg till Trafikverket. Övertagandet av vägen hade beslutats långt tidigare och innebär på sikt minskade kostnader för kommunen genom lägre drift- och kapitalkostnader.

Nämndernas budgetavvikelser

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten tre gånger. Underskotten var betydligt större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 13 mkr. Under 2017-2019 var det stora negativa budgetavvikelser. Nämndernas resultat har vänt kraftigt till det bättre under 2020 med ett totalt underskott på 8 mkr. I resultatet ingår en reaförlust vid avyttring av en väg till Trafikverket, med 32 mkr. Utan detta hade nämnderna redovisat överskott med 24 mkr.

Socialnämnden har lyckats vända flera års underskott till ett överskott med 14 mkr samt att man har hämtat hem tidigare års balanserade underskott på 17 mkr. Resultaten för nämnderna har påverkats både positivt och negativt av coronapandemin. Nämnderna har fått hela eller delar av sjuklönekostnaderna täckta av staten, totalt en intäkt med 16 mkr (sjuklönekostnaden ökade med 13 mkr). Framför allt socialnämnden har fått kostnader för ökade personalkostnader och materialkostnader täckta av staten. Flera verksamheter har fått minskad efterfrågan på grund av corona, exempelvis hemtjänst, fritidshem och förskola. För de verksamheter som har låga intäkter har detta inneburit en positiv effekt för ekonomin. För de verksamheter som har mycket intäkter har den minskade efterfrågan däremot inneburit en försämrad ekonomi, exempelvis för kostverksamheten och idrotts- och fritidsanläggningar.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

+7,4

7,9

Teknisk nämnd

-34,1

-37,1

Miljö- och byggnämnd

+1,2

11,2

Kultur- och fritidsnämnd

+2,0

2,5

Barn- och utbildningsnämnd

+1,4

0,2

Socialnämnd

+14,3

2,1

Övriga nämnder

0,0

0,0

Totalt

-7,8

-0,5%

Årets resultat

Resultatet för 2020 slutade på +99 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +41 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

 • Överskott för kommunledningsförvaltningen 7 mkr
 • Underskott tekniska nämnden 34 mkr
 • Överskott socialnämnden 14 mkr
 • Överskott kultur- och fritidsnämnden 2 mkr
 • Underskott löneökningar och semesterlöneskuld 3 mkr
 • Underskott skatteintäkter 22 mkr
 • Överskott för generella statsbidrag och utjämningsbidrag, 40 mkr bättre än budgeterat.
 • Överskott mot budget för finansiella intäkter med 45 mkr, varav 43 mkr avser kapitalförvaltning.
 • Överskott mot budget för finansiella kostnader 3 mkr

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras.
 4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.

 

 

Mål 2020

Bokslut 2020

Resultatets andel av skatt och statsbidrag

2,0 %

5,7%

Resultat i förhållande till eget kapital

0,5%

6,2%

Finansiering av investering

100 %

99%

Soliditet

33 %

40%

 Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I balanskravsresultatet görs justeringar för realisationsvinster och vissa realisationsförluster samt orealiserade vinster för kapitalförvaltningen. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år ska detta underskott hämtas hem inom tre år. Ljungby kommun har klarat balanskravet samtliga år utom 2018 då det blev ett negativt resultat som sedan återställdes genom överskott 2019. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen. Balanskravsresultatet för 2020 slutade på +108 mkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav med god marginal. Balanskravsresultatet är högre än kommunens redovisade resultat. Anledningen är att vi har räknat bort en realisationsförlust i samband med att Södra Ringleden överläts till Trafikverket vilket gav en förlust på 32 mkr. I balanskravsresultatet är även ökning av orealiserade vinster för kapitalförvaltningen borträknade, vilket motsvarade 24 mkr.

Balanskravsresultatet avviker från resultatet i resultaträkningen framför allt genom att orealiserade vinster och förluster i värdepapper ska räknas bort i balanskravsresultatet.

 

 

Balanskravsutredning

2020

2019

2018

 

Årets resultat enligt resultaträkningen

98 531

97 389

-2 279

-

Samtliga realisationsvinster

-4 048

-1 399

-1 117

+

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

+

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

+37 679

0

0

-/+

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-24 121

-81 902

0

+/-

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

=

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

108 041

14 088

-3 396

-

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

+

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

=

Balanskravsresultat

108 041

14 088

-3 396

Kontakt

Kommentera