titelbild

Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2016

Efter två år med svaga resultat så skedde en återhämtning 2016 med ett relativt bra resultat, +29 mkr. Kommunen hade sedan tidigare ett negativt balanserat underskott på 2,4 mkr vilket nu är återställt.

Av de fyra finansiella målen uppnåddes tre, alla utom självfinansiering av investeringar.

För nionde året i rad ligger kommunen på en investeringsnivå över 100 mkr, vilket är en för hög nivå i förhållande till finansiellt mål och vad som är långsiktigt hållbart. Under 2016 sjönk investeringsnivån till 127 mkr efter att ha legat på betydligt högre nivåer tidigare år. Den stora investeringen under 2016 var en ny fotbollsanläggning, Lagavallen. Investeringarna för 2016 har finansierats genom ökad upplåning med 50 mkr. Totalt har kommunen nu långfristiga lån på 529 mkr och skulden beräknas öka ytterligare under 2017 med ca 100 mkr. Kommunens skuld har gått från att för några år sedan ligga på en nivå långt under riksgenomsnittet till att nu ligga på en genomsnittlig nivå.

Resultatet för kommunen har i likhet med de flesta kommuner förbättrats betydligt jämfört med 2015. Det beror i första hand på en stark utveckling av skatter och statsbidrag, ett fortsatt starkt finansnetto samtidigt som nämnderna redovisade ett överskott mot budget. 

Nämndernas budgetavvikelser

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten sju gånger. Under 2016 var det totalt sett en god följsamhet mot budget med ett överskott på 10 mkr. Överskotten ligger framför allt på kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden medan socialnämnden redovisar underskott.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

9,2

10,0

Teknisk nämnd

5,0

4,1

Miljö- och byggnämnd

0,3

2,8

Kultur- och fritidsnämnd

1,7

2,5

Barn- och utbildningsnämnd

-1,0

-0,2

Socialnämnd

-6,5

-1,1

Övriga nämnder

+1,1

+20,2

Totalt

+9,8

+0,7

 

Årets resultat

Resultatet för 2016 slutade på +29 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +6 mkr. Avvikelsen mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

 • Överskott för kommunledningsförvaltningen 9 mkr
 • Överskott tekniska nämnden 5 mkr
 • Underskott socialnämnden 7 mkr
 • Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 7 mkr bättre än budgeterat.
 • Underskott för pensioner med 8 mkr.
 • Överskott finansiella intäkter, framför allt kapitalförvaltning 3 mkr.
 • Överskott mot budget för finansiella kostnader 5 mkr

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Resultatet ska motsvara minst 1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppnått.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Målet är uppnått.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Målet har inte uppnåtts, varken för mandatperioden eller för det enskilda året 2016.
 4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 30 procent. Målet har uppnåtts.

 

Mål 2016Bokslut 2016
Resultatets andel av skatt och statsbidrag

1,5 %

2,0%

Resultat i förhållande till eget kapital

1,7%

2,1%

Finansiering av investering

100 %

94%

Soliditet

30%

35%

Kontakt

Kommentera