Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2022

Resultatet för kommunkoncernen slutade på +26 mkr, vilket är en klar försämring från de senaste åren då resultaten har legat över +100 mkr årligen. Anledningen till resultatförsämringen beror till stor del på minskat marknadsvärde för kapitalförvaltningen. Däremot visar de kommunala bolagen goda ekonomiska resultat, med högsta resultat någonsin för Ljungby Energi. I balanskravsresultatet räknas inte det försämrade värdet för kapitalförvaltningen in och därför slutar balanskravsresultatet för kommunen på ett överskott med 68 mkr. Anledningen till det starka balanskravsresultatet är stora överskott för skatteintäkter och statsbidrag, +60 mkr, vilket beror på en stark konjunktur med låg arbetslöshet. En nedskrivning gjordes av värdet för fotbollsanläggningen Lagavallen med 10 mkr efter en brand. Utöver det så redovisar nämnderna ett nollresultat. Med tanke på den kraftigt ökade inflationen som var betydligt högre än budgeterat och kvarvarande pandemieffekter så var nämndernas budgetföljsamhet väldigt glädjande.

Flertalet kommuner kommer att redovisa överskott under 2022, beroende på den starka utvecklingen av skatteintäkterna. Det är viktigt att vi bibehåller den goda budgetföljsamheten som har varit under de senaste åren även kommande år. De stora utmaningarna framöver är att hantera ett ökat demografiskt tryck genom framför allt fler äldre vilket innebär ökade kostnader för äldreomsorgen samt en fortsatt hög investeringsnivå för både nya investeringar och reinvesteringar. Kommunen behöver även hantera den höga inflationen som har påverkat genom exempelvis el- och livsmedelspriser. Utöver detta så är det även stora ökningar av pensions- och räntekostnader kommande år.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras.
 4. Soliditeten för kommunkoncernen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.

 

Mål 2022

Bokslut 2022

Balanskravsresultatets andel av skatt och statsbidrag

2%

3,6%

Resultat i förhållande till eget kapital

12,3%

-0,5%

Finansiering av investering

100%

49%

Soliditet

33%

36%

Budgetavvikelse

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten fyra gånger. Underskotten var större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 6 mkr. Under 2017-2019 var det stora negativa budgetavvikelser. Nämndernas resultat har därefter vänt kraftigt till det bättre 2020 och framåt. En förklaring till den förbättrade budgetföljsamheten är att förvaltningscheferna tillsammans tar fram budgetförslag som överlämnas till politiken. Därigenom blir den beslutade budgeten mer realistisk och har en hög grad av acceptans ute i verksamheten. Nämnderna har totalt ett underskott på 10 mkr för 2022 men utan nedskrivningen av Lagavallen hade det varit ett nollresultat, totalt sett.

Nämndernas resultat har påverkats av den ökade inflationen, exempelvis genom ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel. Elkostnaden har stigit med 5 mkr, livsmedel 5 mkr och drivmedel 3 mkr.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

+2,4

2,4

Teknisk nämnd

-7,2

-5,5

Miljö- och byggnämnd

-0,6

-5,1

Kultur- och fritidsnämnd

-2,6

-3,4

Barn- och utbildningsnämnd

-5,7

-0,8

Socialnämnd

+3,5

+0,5

Övriga nämnder

+0,7

+6,5

Totalt

-9,5

-0,5

Årets resultat

Resultatet för 2022 slutade på -10 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +25 mkr, alltså en budgetavvikelse på -35 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

 • Nedskrivning Lagavallen -10 mkr
 • Övrigt resultat nämnder 0 mkr
 • Underskott för pensioner -6 mkr
 • Underskott internränta -2 mkr
 • Överskott skatteintäkter och generella statsbidrag 60 mkr
 • Underskott mot budgeterad avkastning kapitalförvaltning 85 mkr, varav sänkt marknadsvärde 79 mkr.
 • Överskott för andra finansiella poster 8 mkr

Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I balanskravsresultatet görs justeringar för realisationsvinster och vissa realisationsförluster samt orealiserade vinster för kapitalförvaltningen. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år ska detta underskott hämtas hem inom tre år. Ljungby kommun har klarat balanskravet samtliga år utom 2018 då det blev ett negativt resultat som sedan återställdes genom överskott 2019. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen. Balanskravsresultatet för 2022 slutade på +68 mkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav med god marginal. Balanskravsresultatet är högre än kommunens redovisade resultat. Anledningen är att vi har räknat bort realisationsvinster vid exempelvis markförsäljning och minskat värde för kapitalförvaltningen, totalt räknas resultatet upp med 77 mkr.

 

 

Balanskravsutredning

2022

2021

2020

 

Årets resultat enligt resultaträkningen

-9 775

185 771

98 531

-

Samtliga realisationsvinster

-1 520

-13 771

-4 048

+

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

+

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

+37 679

-/+

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

-51 538

-24 121

+/-

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+78 948

0

0

=

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

67 653

120 462

108 041

-

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

+

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

=

Balanskravsresultat

67 653

120 462

108 041

Kontakt

Kommentera