Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats samt hur den ekonomiska ställningen ser ut vid årets slut. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, invånare och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats under året.

Sammanfattning bokslut 2023

Resultatet för kommunkoncernen slutade på +89 mkr, vilket är en förbättring jämfört med 2022 men sämre än åren dessförinnan. Resultatförbättringen beror till stor del på ökat värde för kapitalförvaltningen. De kommunala bolagens resultat har sjunkit jämfört med tidigare år beroende på ökade räntekostnader, ökade bränslepriser och ökat underhåll.

I balanskravsresultatet räknas inte det förbättrade värdet för kapitalförvaltningen in och därför slutar balanskravsresultatet för kommunen på ett överskott med 45 mkr. Anledningen till det starka balanskravsresultatet är stora överskott för skatteintäkter och statsbidrag, +49 mkr, vilket beror på en stark konjunktur med låg arbetslöshet. Resultatet har även påverkats av överskott för finansiella intäkter, både genom realiserade vinster och värdeökningar för kapitalförvaltningen (47 mkr). Pensionskostnaderna har ökat kraftigt i Ljungby precis som för flertalet kommuner. Kostnaden ökade med 79 mkr (63%) och gav ett underskott mot budget på 28 mkr. Nämnderna fick ta del av elprisstöd med sammantaget 13 mkr men redovisade trots detta ett resultat på -19 mkr. Underskotten beror på många olika anledningar men en gemensam fråga har varit den kraftigt ökade inflationen som har inneburit ökade kostnader för livsmedel, el, drivmedel m.m.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

 1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital.
 3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras.
 4. Soliditeten för kommunkoncernen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.

 

Mål 2023

Bokslut 2023

Balanskravsresultatets andel av skatt och statsbidrag

2,3%

2%

Resultat i förhållande till eget kapital

3,9%

4,4%

Finansiering av investering

73%

100%

Soliditet

36%

33%

Som framgår av tabellen ovan uppnås två av fyra finansiella mål. Enligt fullmäktiges beslut ska för att uppnå god ekonomisk hushållning:

 • Tre av fyra finansiella mål uppnåtts under räkenskapsåret
 • Verksamhetsmålen ha utvecklats i en positiv riktning i förhållande till föregående år

De finansiella mål som inte har uppnåtts är resultat i förhållande till eget kapital och självfinansering av investeringar. Verksamhetsmålen har som framgår av bedömning på sid 25 gällande måluppföljning en hög måluppfyllelse inom dels fullmäktigemål och dels att flera globala mål utvecklats i en positiv riktning. Sammantaget bedöms god ekonomisk hushållning vara delvis uppnådd under 2023.

Budgetavvikelse

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten tre gånger. Underskotten var större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 9 mkr. Under 2021 visade alla nämnder överskott men sedan dess har resultaten försämrats. För 2022 redovisade man ett underskott på 10 mkr vilket berodde på en nedskrivning med samma belopp. För 2023 gick nämnderna med ett totalt underskott på 19 mkr trots att man fick ta del av elprisstöd med sammantaget 12,6 mkr (exkl VA). Nämndernas underskott ligger helt och hållet hos de två största nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Totalt sett gick nämnderna med underskott med en procent av budgeterat belopp.

Nämndernas resultat har påverkats av den ökade inflationen, exempelvis genom ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel under både 2022 och 2023. Elkostnaden har stigit med 6 mkr, livsmedel 6 mkr och drivmedel 1 mkr mellan 2022 och 2023. Socialnämnden fick ett sent besked i november om att statsbidrag skulle delas upp på två år istället för ett som tidigare meddelats.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

3,4

3,2

Teknisk nämnd

4,4

3,1

Miljö- och byggnämnd

1,1

11,2

Kultur- och fritidsnämnd

0,2

0,3

Barn- och utbildningsnämnd

-14,4

-1,9

Socialnämnd

-14,6

-1,8

Övriga nämnder

0,8

7,4

Totalt

-19,1

-1,0

Årets resultat

Resultatet för 2023 slutade på +73 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +15 mkr, alltså en budgetavvikelse på +58 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

 • Elprisstöd exkl VA +13 mkr
 • Övrigt resultat nämnder -32 mkr
 • Underskott för pensioner -28 mkr
 • Överskott interna pensionsavgifter 8 mkr
 • Underskott internränta -3 mkr
 • Överskott skatteintäkter och generella statsbidrag 49 mkr
 • Överskott mot budgeterad avkastning kapitalförvaltning 47 mkr, varav ökat marknadsvärde 26 mkr.
 • Överskott för andra finansiella poster 4 mkr

Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I balanskravsresultatet görs justeringar för realisationsvinster och vissa realisationsförluster samt orealiserade vinster för kapitalförvaltningen. Resultatet efter balanskravsjusteringar för 2023 slutade på +45 mkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav med god marginal. Balanskravsresultatet är lägre än kommunens redovisade resultat. Anledningen är att vi har räknat bort realisationsvinster vid exempelvis markförsäljning och ökat värde för kapitalförvaltningen, totalt räknas resultatet ned med 28 mkr.

Ljungby kommun sätter i bokslut 2023 för första gången av medel till resultatutjämningsreserv, med 25,6 mkr. Det som sätts av är årets resultat efter balanskravsjusteringar med avdrag för en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatutjämningsreserven kan användas för att slippa hämta hem eventuellt kommande underskott för balanskravsresultat.

 

 

Balanskravsutredning

2021

2022

2023
 

Årets resultat enligt resultaträkningen

185 771

-9 775

73 347

-

Samtliga realisationsvinster

-13 771

-1 520

-1 508

+

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

 

+

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

 

-/+

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-51 538

0

-26 435

+/-

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

+78 948

 

=

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

120 462

67 653

45 404

-

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

-25 638

+

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

 

=

Balanskravsresultat

120 462

67 653

19 766

Kontakt

Kommentera