titelbild

Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2017

Kommunen redovisar ett rekordhögt resultat för 2017, ett överskott på hela 87 mkr. Den främsta anledningen till det stora överskottet är stora reavinster inom kapitalförvaltningen, 102 mkr, att jämföra med budget för kapitalförvaltningen på 10 mkr. Reavinsterna uppnåddes vid byte av nästan samtliga fonder inom kapitalförvaltningen efter en upphandling. För 2018 och framåt beräknas intäkten från kapitalförvaltningen återgå till en normal nivå.

Även skatteintäkter och statsbidrag gick klart bättre än budgeterat, +12 mkr. Detta beror på att skatteunderlaget har vuxit snabbare än beräknat och att invånarantalet i kommunen har ökat mer än budgeterat.

Resultatet har påverkats negativt av stora budgetavvikelser för nämnderna. Totalt sett visade nämnderna underskott på 36 mkr, vilket är mer än någonsin. Budgetunderskott finns framför allt hos socialnämnden som redovisade ett underskott på 28 mkr, motsvarande 4,7 procent av sin budget. Underskott fanns inom alla tre verksamhetsgrenar; äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och LSS. Underskottet inom LSS beror huvudsakligen på minskade statliga bidrag. Även tekniska nämnden redovisade ett större underskott, 14 mkr, vilket berodde på nedskrivningar av olika fastigheter.

Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes med god marginal. Detta beror till stor del dock på det oerhört starka finansnettot för 2017.

För första gången sedan 2007 så fick vi ett år med investeringar på under 100 mkr, vilket också bidrog till att vi kunde nå målet om självfinansiering av investeringar. Att investeringarna har gått ner beror inte på minskade investeringsbehov utan på att många investeringar av olika anledningar blivit förskjutna i tiden. Den lägre investeringsnivån gjorde att vi inte behövde ta upp några nya lån i kommunen samtidigt som likviditeten har stärkts. De uppskjutna investeringarna gör att det kommer att bli en väldigt hög investeringsnivå under 2018 och 2019 med exempelvis ny grundskolor, flera nya förskolor och stora investeringar inom VA. Upplåningen beräknas öka kraftigt de närmaste åren. Kommunens långfristiga lån har gått från att för några år sedan ligga på en nivå långt under riksgenomsnittet till att nu ligga på en genomsnittlig nivå.

Nämndernas budgetavvikelser

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten sex gånger. De fyra åren då man visade underskott så var underskotten betydligt större än de sex åren med överskott.

2017 var ett år med stora negativa budgetavvikelser, totalt 36 mkr, vilket är den största budgetavvikelsen totalt sett någonsin i Ljungby kommun. Underskotten fanns framför allt hos socialnämnden och tekniska nämnden medan kommunledningsförvaltningen redovisade ett större överskott.

 

Avvikelse netto (mkr)

%

Kommunstyrelsen, kommunledning

8,5

9,7

Teknisk nämnd

-14,0

-11,1

Miljö- och byggnämnd

-0,4

-3,7

Kultur- och fritidsnämnd

0,4

 

0,5

Barn- och utbildningsnämnd

-3,1

 

-0,5

Socialnämnd

-27,9

-4,7

Övriga nämnder

0,2

2,9

Totalt

-36,3

-2,4

 

Årets resultat

Resultatet för 2017 slutade på +87 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +12 mkr. Avvikelsen mot budget kan sammanfattas i följande punkter:
• Överskott för kommunledningsförvaltningen 8 mkr
• Underskott tekniska nämnden 14 mkr
• Underskott socialnämnden 28 mkr
• Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 12 mkr bättre än budgeterat.
• Överskott finansiella intäkter, framför allt kapitalförvaltning 91 mkr.
• Överskott mot budget för finansiella kostnader 4 mkr

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

  1. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppnått.
  2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Målet är uppnått.
  3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Målet har uppnåtts för det enskilda året 2017 men inte för mandatperioden.
  4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 30 procent. Målet har uppnåtts.

 

Mål 2017Bokslut 2017
Resultatets andel av skatt och statsbidrag

2,0 %

5,7%

Resultat i förhållande till eget kapital

1,7%

6,1%

Finansiering av investering

100 %

206%

Soliditet

30%

38%

Kontakt

Kommentera