Egen brunn och vattenprov

Har du egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för vattenkvaliteten i brunnen. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och dess omgivning och eventuella föroreningskällor.

Beställning av vattenprover

Ljungby kommun har avtal med SGS Analytics Sweden AB om vattenprov från egen dricksvattenbrunn till reducerat pris. Har du en fastighet i Ljungby kommun får du 15 procent rabatt på ordinarier priser på provtagningspaketen nedan:

 • Kemisk normalkontroll
 • Mikrobiologisk normalkontroll
 • Radon
 • Metallpaketet
 • Trygghetspaketet

Beställ provtagning genom att gå till SGS's webbplats.

För att ta del av reducerade priser ange kampanjkod: KRONOBERG i steg 2. I ordersammanfattningen ser du sedan att rabatten är avdragen.

Leveransen av provmaterial skickas till dig via närmsta DHL-ombud. För att lämna proverna kan du använda returfraktsedel eller lämna provet i receptionen på kommunhuset i Ljungby på Olofsgatan 9. Prover kan endast lämnas i kommunhuset på tisdagar ojämna veckor från kl 08.00 till senast 14.00. Ingen transport av prover sker till laboratoriet på röda dagar eller dag innan röd dag.     

Sköt om din brunn

Om du har en egen brunn för dricksvattnet är det viktigt att du har kunskap om brunnen och hur du på bästa sätt sköter om den för att vattnet ska hålla en hög kvalitet. Oftast är enskilda brunnar av tre olika typer: grävd brunn, filterbrunn eller borrad brunn. Som brunnsägare bör du testa ditt vatten minst vart tredje år. Vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker och också variera under året.

Det finns några känsliga ställen som du som brunnsägare behöver ha koll på:

 • Ytligt vatten som påverkar vattenkvaliteten, till exempel vatten från enskilt avlopp som förorenar grundvattnet, gödselupplag eller läckande oljetankar.
 • Brunnens konstruktion.
 • Trasigt eller otätt brunnslock.
 • Otäta genomföringar eller ledningar. 

Radon i dricksvatten

När man får vatten från egen brunn bör man undersöka hur höga halter radon som finns i dricksvattnet. Det gäller både nyborrade brunnar och äldre brunnar som aldrig tidigare provtagits. Om en brunn har testad och haft låga halter av radon, bör den ändå provta dricksvattnet vid enskilda tillfällen eftersom det kan förändras.

Bergborrade brunnar löper större risk att ha förhöjda radonhalter eftersom vissa bergarter, som skiffer och granit, kan innehålla mycket radon. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är förhållandevis små. Radon som dricks tas upp i magsäcken, transporteras ut i kroppen och den största delen försvinner med utandningsluften inom en timme. Störst risk för negativa hälsoeffekter av radon från vatten är vid inandning av den luft som avges från till exempel vid duschning och diskning.

På radonkartan kan du se halten uranstrålning i ditt närområde

Åtgärder för att vattnet ska bli bra

Om ett provsvar visar att man har dåligt dricksvatten bör man som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackmän för att åtgärda problemen.

Har man problem med den mikrobiologiska kvaliteten måste man ta reda på orsaken. Om vattnets dåliga kvalitet till exempel beror på att ett avlopp i närheten förorenar dricksvattnet är det avloppet som ska åtgärdas.

I många fall behöver man förbättra den egna brunnen. Det är vanligt att brunnens övre delar och lock är otäta så att till exempel ytligt vatten kan rinna in.

För att komma till rätta problem med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att:

 • Begära referenser av filterleverantören
 • Begära funktionsgaranti på åtgärden. En funktionsgaranti ska säkerställa att filtret löser problemet och inte skapar andra problem, som mikrobiologisk aktivitet eller korrosion.
 • Kontrollera att filtret fungerar genom att ta prov på dricksvattnet en period efter det att vattenreningen installerats.

Om brunnen sinar

Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för vattenförsörjningen till din egen fastighet. Läs mer om vad du kan göra om din brunn sinar.

Kontrollera brunnen innan du köper hus på landet

Kontrollera vilket status det är på vatten- och avloppsanläggningen innan du köper hus. Om vattnet i brunnen är otjänligt eller avloppsanläggningen olaglig kan det innebära höga kostnader för dig att åtgärda. Begär att vattenprov tas före köp och rådfråga miljö- och byggförvaltningen angående avloppet.

Registrera din brunn till brunnsarkivet

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Länk till SGU inrapporteringsformulär

Kontakt

Kommentera