Kvalitet, statistik och jämförelser

Statistik

Ljungby kommun har 28 521 invånare varav drygt hälften bor i Ljungby stad (december 2019). Ljungby kommun är med sina 1 748 kvadratkilometer en av de till ytan största kommunerna söder om Stockholm. Sveriges tionde största sjö, Bolmen, ligger delvis i kommunen. I Ljungby finns 178 st sjöar och vattendrag. 

Skattesatsen är 33,07% och medelinkomsten 26 000 kronor i månaden (år 2019). Snittpriset för en villa är 1,6 miljoner kronor (år 2019). I Ljungby finns 1687 egenföretagare. Här finns också ett rikt föreningsliv med flera hundra föreningar.

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån

Kommunen som arbetsgivare

Ljungby kommunen är kommunens största arbetsgivare och har ungefär 2 800 anställda. Av de anställda är andelen kvinnor 81,8 procent. Genomsnittsåldern för de anställda är 47 år. De vanligaste yrkena i kommunen är undersköterska, förskollärare och vårdbiträde.

Kvalitet

Här hittar du kommunens egna kvalitetsrapporter men även rapporter gjorda av andra aktörer som granskar kommunens verksamhet. I vänstermenyn hittar du Kvalitet, statistik och jämförelser för de olika delarna av kommunens verksamhet.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

KKiK är en sammanställning av ett 40-tal mätvärden. År 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner i sammanställningen. Mätvärdena är indelade i fem olika områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet, information, effektivitet och samhällsutveckling.

Resultatet av undersökningen ska användas som underlag för en dialog mellan förtroendevalda och medborgare kring kommunens kvalitet.

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2018

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2017

I Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) kan du se Ljungby kommuns resultat i sin helhet. Koladas webbplats: www.kolada.se/

Vad kostar verksamheten? 

Jämförelser

Det finns mycket officiell statistik om offentliga verksamheter. Här hittar du länkar till jämförelser om den kommunala verksamheten.

Miljöbarometern från Sveriges ekokommuner
Sveriges ekokommuner är ett forum och en mötesplats där kommuner utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel för att arbeta för en hållbar utveckling. 

Trygghetsundersökning
Ljungby kommun gör vartannat år en trygghetsmätning, tillsammans med polisen.

Äldreguiden
Äldreguiden presenteras av Socialstyrelsen för att underlätta jämförelse inom äldreomsorgen. (Äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet).

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen publicerar statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKL presenterar olika jämförelser, indikatorer och nyckeltal för att underlätta jämförelser inom kommun och landstingssektorn.

Statistiska centralbyrån (SCB)
Statistik om offentlig ekonomi och mycket annat.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada
I Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för kulturanalys är ansvarigt för den officiella statistiken inom kulturområdet.

Fokus kommunranking
Var är det bäst att bo? Tidningen Fokus har rankat alla Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

  • Kommunstrateg
  • Therese Samuelsson
  • Tel. 0372-78 90 93

Kommentera