titelbild

Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

En kommun är enligt skollagen skyldig, att erbjuda kostnadsfri skolskjuts till anvisningsskolan (tilldelad skola) för elever i förskoleklass och på grundskolan, men även för elever på grundsärskolan och gymnasiesärskolan om eleven behöver. Beslut om skolskjuts fattas med hänsyn till avstånd till skolan, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Elever kan ha rätt till skolskjuts mellan bostaden och skolan om de uppfyller vissa förutsättningar. En elev kan inte få skolskjuts till eller från fritids.

Skolskjuts kan ske antingen med ordinarie linjebusstrafik eller med särskilt anordnad skolbuss. 

Här kan du läsa om regler och ansökan om skolskjuts

Elevresor i gymnasiet

När man börjar gymnasiet åker man inte längre skolskjuts, men man kan ha rätt att få bidrag till eleverresor.
Elevresor är resor mellan hemmet och skolan, för elever på gymnasiet. En elevs hemkommun är skyldig att stå för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Det kan vara genom att kommunen står för kostnaderna för ett busskort eller genom ett kontant resebidrag. 

Här kan du läsa om regler och ansökan om resebidrag

Regler

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information. 

Kontakt

Kommentera