titelbild

Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

En kommun är skyldig, enligt skollagen, att erbjuda kostnadsfri skolskjuts till anvisningsskolan för elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan om eleven behöver. Beslut om skolskjuts fattas med hänsyn till avstånd till skolan, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Elever i förskoleklass till årskurs 9, grundsär- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till skolskjuts mellan bostaden och skolan under vissa förutsättningar. Man kan inte få skolskjuts till eller från fritids.

Skolskjuts kan ske antingen med ordinarie linjebusstrafik eller med särskilt anordnad skolbuss. 

Här kan du läsa om regler och ansökan om skolskjuts

Elevresor i gymnasiet

Elevresor är gymnasieelevers resor mellan hemmet och skolan. En elevs hemkommun är skyldig att stå för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Elever i gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts men kan under vissa förutsättningar få bidrag för resor mellan sin bostad och sin skola, det vill säga att kommunen står för elevernas resekostnader. Det kan vara genom att kommunen står för kostnaderna för ett busskort eller genom ett kontant resebidrag. 

Här kan du läsa om regler och ansökan om resebidrag

Regler

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information. 

Kontakt

Kommentera