titelbild

Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

En kommun är enligt skollagen skyldig att erbjuda kostnadsfri skolskjuts till anvisningsskolan (tilldelad skola) för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola om eleven behöver det och uppfyller vissa förutsättningar.

Beslut om skolskjuts fattas med hänsyn till avstånd till skolan, trafikförhållanden, funktionsvariation eller någon annan särskild omständighet.

En elev kan inte få skolskjuts till eller från fritids.

Skolskjuts kan ske antingen med busskort/mobilbiljett till kollektivtrafiken eller med särskilt anordnad skolbuss.

Här kan du läsa om regler och ansökan om skolskjuts

Elevresor för gymnasiet

Elevresor är resor mellan folkbokföringsadressen och skolan och/eller alternativadressen för växelvis boende (under 18 år) för elever på gymnasiet. En elevs hemkommun är skyldig att stå för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och uppfyller avståndskravet.

När man börjar gymnasiet är kommunen inte längre skyldig att anordna skolskjuts eller växelvis transport, men man kan ha rätt att få ersättning för resorna. Det kan vara genom att kommunen står för kostnaderna för en mobilbiljett eller genom ett kontant resebidrag.

Här kan du läsa om regler och ansökan om elevresor

Regler

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information. 

Kommentera