titelbild

Skolskjuts och elevresor

Ljungby kommun tillämpar skollagens regler för skolskjuts till grundskola och elevresor till gymnasium. 

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om de:

  1. Går på den skola kommunen har placerat dem i  
  2. Uppfyller skollagens förutsättningar om färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning hos eleven eller annan särskild omständighet (skollagen SFS 2010:800; 9 kap 15b§, 10 kap 32 § , 11 kap 31§ och 18 kap 30 §)

Skolskjuts vid val av skola

Elev som väljer att gå i annan skola än den av kommunen anvisade eller en fristående skola har generellt inte rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen anordna skolskjuts (skollagen SFS 2010:800; 9 kap 21a§, 10 kap 32§ samt40§, 11 kap 30§ , 18 kap 35§).

Elevresor

För elever i gymnasieskolor gäller Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110 samt tillhörande förordning). Kommunen är inte skyldig att ordna transporter för gymnasieeleverna utan endast ansvara för deras resekostnader.

 

Kontakt

Kommentera