Så styrs kommunen

Vart fjärde år röstar svenska medborgare i allmänna val till riksdag, landsting och kommun. Efter valet sammanställer länsstyrelsen en lista på det antal platser som varje parti får tilldelat i kommunfullmäktige, baserat på röstresultatet.

Ordförande utses

Innan året är slut ska fullmäktige välja ett nytt presidium, det vill säga en ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Därefter väljs ledamöter och ersättare till bland annat de olika nämnderna.

Ofta bestäms valet av presidiet och nämnderna redan innan sammanträdena i kommunfullmäktige äger rum eftersom de olika partierna går samman för att bilda en majoritet. De gör då upp om vilka partier som ska få de olika ordförandeposterna i nämnderna. Genom detta samarbete kan de sedan föra sin partipolitik och genomföra sina förslag till beslut.

Politiker och tjänstepersoner

Politikerna styr arbetet inom kommunen och delger tjänstepersonerna vilka mål och visioner som råder.

Tjänstepersonerna tar fram bakgrundsinformation och drar sedan sina ärenden för (informerar) ledamöterna i de olika nämnderna så att de kan fatta beslut.

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilken sorts frågor som får beslutas av respektive nämnd, chef eller tjänsteperson. Större och mer omfattande frågor kan passera genom flera instanser innan de når det högst beslutande organet, till exempel kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Ärendet bereds av tjänstepersoner och förbereds sedan av nämndens arbetsutskott. Utskottet föreslår nämnden att besluta på ett visst sätt. Därefter skickas nämndens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott, vidare till kommunstyrelsen som slutligen föreslår ett beslut för kommunfullmäktige. Eftersom ärendet är väl förberett ändras oftast inte förslagen utan kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det förslag som kommer från kommunstyrelsen.

Kommunalråd

Kommunalrådet är den som leder det politiska arbetet i kommunen och sitter som ordförande i kommunstyrelsen. Det finns också ett oppositionsråd som är anställt för att arbeta politiskt i kommunen. Övriga ledamöter i nämnder och styrelser sysslar med politik på sin fritid, men får ersättning när de sammanträder under den tid då de skulle ha arbetat på sina ordinarie arbetsplatser.

 

Kommentera