Insatser för arbetssökande

I Ljungby kommun finns flera insatser för dig som av olika anledningar har svårt att själv hitta din väg ut i arbetslivet.

Ung utan gymnasieexamen eller jobb

Det finns massor av olika vägar att ta om man vill utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Ta kontakt med någon av oss som jobbar som ungdomskoordinator så kan vi guida dig bland de alternativ som finns för just dig. 

Har du fått brev hem från KAA-samordnaren?

Kommunen har ett ansvar (kommunernas aktivitetsansvar, KAA) att skapa sysselsättning för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar. Jenny Dahlqvist jobbar med detta i Ljungby. Om du har fått ett brev från henne så svara gärna - även om du inte vill ha hjälp.

Extratjänster

Är du inskriven i etableringsprogrammet eller jobb- och utvecklingsgarantin? Då har du möjlighet att få arbete inom Ljungby kommun genom en extratjänst.

En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk insats från Arbetsförmedlingen. 

Syftet med anställningen är att du kommer ut i arbetslivet och får arbetslivserfarenhet och en mycket bra möjlighet att utveckla svenska språket. Anställningen går att kombinera med viss utbildning.´Under din anställning med extratjänst kommer du ha en handledare på arbetsplatsen för stöd i arbetet och en jobbkoordinator kommer att finnas till hands för planering och uppföljning tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Jobbkoordinator

För dig som söker ekonomiskt bistånd och behöver stöd i ditt arbetssökande finns en jobbkoordinator att tillgå. Du kan exempelvis få hjälp med CV, personligt brev, intervjuträning, motiverande samtal, praktikplats med mera. 

Fokus 2.1

Fokus 2.1 är ett projekt som bygger på gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, ett anpassat stöd och ett målmedvetet strukturerat arbete. Målet är att deltagarna ska få ett jobb, börja studera eller ta del av rätt välfärdssystem.

Det finns ett coachande förhållningssätt med fokus på deltagarnas personliga förutsättningar och behov där deltagaren ska stå i centrum under hela processen.

Projektet finansieras av Sunnerbo samordningsförbund och finns även i Markaryds och Älmhults kommun. 

Läs mer om Sunnderbo samordningsförbund på deras webbplats. 

Fasetten

Med bakgrund av forskning inom området har Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhults kommun skapat ett projekt som tar avstamp i att hjälpa unga att navigera sig för ett framtida arbetsliv. Projektet, som kallas "Fasetten - vägen till arbete och studier" vill genom individanpassade insatser hjälpa unga män och kvinnor i åldern 15-24 år som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden att göra medvetna val till ett framtida arbetsliv.

Projektet har delvis ett förebyggande syfte där målgruppen ungdomar 15-17 år ska fångas upp för att vägledas till de framtidsmöjligheter som finns för dem som fortfarande går i skolan.

I målgruppen unga 18-24 år finns de som inte är sysselsatta med varken arbete eller studier och som genom en individuell handlingsplan coachas mot en väg in i arbetslivet. Insatserna som erbjuds har sin utgångspunkt i individerna och i näringslivets behov lokalt och regionalt.

Projektet, som kommer att pågå fram till år 2023, finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och medverkande kommuner, där Ljungby kommun står som projektägare och projektleds av Helena Liljeström.

Kontakt

EU-flagga
Projekt Fasetten finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Kommentera