Taxa för miljötillsyn

Miljö- och byggnämnden tar ut en taxa för tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av  EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

I tillsynsarbetet ingår handläggning av inkommande handlingar, inspektioner, upprätthålla en kunskap om gällande och ny lagstiftning, kommunikation med företag, nämndsärenden och övrigt arbete enligt miljöbalken.

Som företagare betalar du en årlig tillsynsavgift. Storleken på avgiften beror på vad för typ av verksamhet du bedriver och i vilken omfattning. Har du inte årlig tillsynsavgift blir du istället debiterad direkt efter  tillsynsbesöket.

 

Kommentera