Ansökan om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Ett planbesked ska ge svar på om ett planarbete kan startas eller inte. Den som ansöker om ett planbesked ska få ett beslut inom fyra månader, från att det har kommit in en fullständig ansökan till samhällsbyggnadsavdelningen.

Ett positivt planbesked bekräftar att ett planarbete kan startas och ska även innehålla en preliminär tidplan när ett beslut om antagande kan förväntas ske, men beskedet är ingen garanti att en detaljplan slutligen kommer att antas. Om det blir ett negativt planbesked ska kommunen tydligt beskriva skälen. Ett planbesked är inte juridiskt bindande vilket gör att det inte går att överklaga.

Blankett för begäran om planbesked

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ett planbesked. Det finns olika nivåer på avgifter, utifrån hur komplicerat ärendet är och vad det omfattar. Avgiften tas ut oavsett om planbeskedet blir positivt eller negativt.

Enkel åtgärd

Avgift: 11 460 kr (år 2024)

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

 • Mindre projekt av enklare karaktär
  • Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller
  • Ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller
  • Övriga projekt med en markarea av högst 2 000 m2 eller
  • Ändrad markanvändning till något av ovanstående
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

Medelstor åtgärd

Avgift: 17 190 kr (år 2024)

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

Avgift: 22 920 kr (år 2024)

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 • Projekt av större omfattning
  • Bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
  • Verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller
  • Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
  • Ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera