titelbild

Deponi

Deponiavfall är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas. Till exempel keramik, vissa isoleringsmaterial, glas, aska och porslin.

Deponier som idag är i drift omfattas av deponeringsförordningen, vilket innebär krav på bland annat lakvatten, bottentätning, skyddsåtgärder under och runt deponin samt en avslutande täckning.


Deponi på Bredemad

Deponier är indelade i tre olika kategorier, inert avfall, icke-farligt avfall och farligt avfall. Bredemad tar emot avfall som klassas som inert avfall och icke-farligt avfall. Företag kan kontakta Bredemads industrideponi för prisuppgift gällande industri- och verksamhetsavfall.

På Bredemad finns även en äldre deponi där det förr slängdes hushållsavfall och industriavfall. Idag deponeras cirka 3 000 ton per år vilket är en tiondel av vad som deponerades på den gamla deponin under 80- och 90-talet.

Sluttäckning

Den ”gamla” deponin måste sluttäckas och det kommer att gå åt cirka 30 000 lastbilsflak med olika slags massor för att få den 11 hektar stora ytan tillräckligt tät.

När allt är klart ska deponin ha fått ett två meter högt ”täcke” på sig. Det ska vara så tätt att på en ruta av 1x1 m får det inte tränga igenom mer än 50 liter regnvatten/ år. I Ljungby är årsnederbörden på motsvarande yta 700 liter/år. 

De massor som används i sluttäckningen är bland annat schaktmassor, gjuterisand, askor ifrån fjärrvärmeverk och komposterat slam ifrån avloppsverket. Alla materialslag har analyserats var för sig för att kontrollera att de inte överskrider några gränsvärden av farliga ämnen. Dessutom måste de också uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (MKM-material) när de ska ligga ovanför tätskiktet.

Innan hela sluttäckningskonstruktionen kan läggas på plats kommer en provyta på 100 x 100 meter göras med alla lager. På så vis kan vi se att hela sluttäckningskonstruktionen är enligt de lagar och krav som ställs. På Bredemad ska vi göra tre provytor med olika konstruktionsmetoder.

Kontakt

    Bredemad återvinningscentral

  • Eka Bredemad 1, 341 34 Ljungby
  • Tel. 0372-78 93 68

Kommentera