Digitala välkomstskyltar

Ljungby kommun möjliggör för företag att anmäla sitt intresse för att sätta upp digitala välkomstskyltar där både Ljungby kommun och andra aktörer ska kunna annonsera. Syftet är att informera förbipasserande om verksamheter i Ljungby centrum och om kommande större evenemang eller händelser.

Avtalet avser två skyltar, en vid norra infarten till Ljungby stad intill Myreborondellen och en vid södra infarten intill Piskeborondellen. Båda kommer att upplåtas till samma företag och båda platserna är på kommunal mark.

För att säkerställa att skyltarna inte får för stor påverkan på allmänheten, intilliggande fastigheter eller verksamheter finns ett antal riktlinjer:

 • Totalhöjden för skyltarna ska inte överskrida 6,5 meter.
 • Bildskärmen ska inte överskrida 20 kvm.
 • Skylten får inte placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns, om inte fastighetsägarens medgivande ges.
 • Upplåtelsen sker genom ett nyttjanderättsavtal på förslagsvis 5 år för att säkerställa kommunens rätt att få bort skyltarna om så önskas.
 • Skyltarna ska marknadsföra verksamheter som är etablerade i centrala delen av Ljungby stad, det får inte vara reklam för tobak, alkohol, spelbolag eller andra beroendeframkallande produkter/tjänster, inte heller några politiska eller religiösa budskap får marknadsföras på skyltarna.
 • Reklamen på skyltarna ska bestå av fasta bilder, som inte får bytas tätare än var femte minut. Övergången ska ske så det inte besvärar dem som kör på vägarna.
 • Båda skyltarna upplåts till samma företag och skyltarna ska vara av liknande karaktär.

Intresseanmälan ska innehålla

 • En kort beskrivning av ert företag och dess verksamhet.
 • Ritningar och bilder på förslag till skylt.
 • Ert förslag på årlig arrendeavgift.
 • Referenser till minst två andra uppdragsgivare (kommun eller företag).

Vid utvärdering av intresseanmälningarna kommer hänsyn tas till förslag på årlig arrendeavgift, referenser (kommun, företag) och utseende på skylt. Vinnande anmälan kommer att ges möjlighet att teckna nyttjanderättsavtal med kommunen. Företaget kommer att äga skyltarna. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt och företaget får sedan söka bygglov.

För att göra en intresseanmälan kontaktar du Mattias Blomby, mattias.blomby@ljungby.se eller 0372-78 93 51. Anmälan lämnas skriftligt och ska vara Ljungby kommun tillhanda senast 30 augusti 2024.

Övrig information

Vid den norra skyltplatsen finns på grönytan en tät duk som samlar upp eventuellt förorenat dagvatten från parkeringen intill och denna duks funktion får ej försämras i samband med anläggning av skylten. Det bör gå att lägga om duken så att funktionen även efter skyltens byggnation fortfarande fyller sitt syfte. Annars får skyltens fundament anläggas ovanför duken.

Kartbilder över placering för skyltarna

Primärkarta norra skylten
Primärkarta södra skylten

Bilder

översikt.png

Översiktskarta

norra2.pngnorra1.png

Placering norra skylten

södra1.pngsödra2.png

Placering södra skylten

 

Frågor och svar

Är det godkänt att anlägga en dubbelsidig skylt?

Svar: Ja

Måste riktlinjerna gällande utformning och funktion av skyltarna följas exakt?

Svar: Ja, riktlinjerna ska följas. Om avsteg görs från dem prioriteras de förslag som följer dem framför dem som inte gör det i bedömningen.

 

Kommentera