Barn- och utbildningsförvaltningen

Systematiskt kvalitetsarbete - ett arbete för likvärdighet och att alla når målen.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Kvalitetsarbetet innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Kvalitetsarbetet omfattar alla verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltnigen.

Uppföljning under hela året

Kvalitetsarbetet är upplagt som ett årshjul, där olika områden följs upp under åren. För 2015 finns fyra redovisningstillfällen:

  • Del 1: Samverkan vid övergångar mellan verksamheter eller utbildningsval/arbete/samhällsliv (gymnasium och vuxenutbildning)
  • Del 2: Normer, värden, arbetsmiljö
  • Del 3: Kunskaper, betyg och bedömning eller barns inflytande (förskolan)

Uppföljningar görs först på varje kommunal skola och fritidshem, korttidsboende inom LSS samt öppen förskola. Uppföljningen görs där av varje rektor under följande rubriker:

  • Insatser/vad gör vi?
  • Resultat
  • Analys
  • Åtgärder/handlingsplan

Därefter sammanställs alla enheters uppföljningar till en gemensam rapport

 

Kvalitet och resultat i grundskola

Kontakt

Kommentera