titelbild

Utveckling av serviceorter

Ljungby kommun har pekat ut fem serviceorter i kommunen, i och med antagandet av ny översiktsplan.

Våra serviceorter är Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby. Syftet är att serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sin ort och sitt omland med offentlig och kommersiell service. Serviceorterna tillsammans med centralorten ska bidra till Ljungby kommuns hållbara och långsiktiga utveckling.

Ambitionen är att det i serviceorterna ska satsas långsiktigt, t.ex. på service, nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, gång- och cykelvägar och övrig infrastruktur samt koppling till kollektivtrafik. På så sätt kan man som boende, förening och företagare räkna med att kommunen har ett långsiktigt engagemang i orten, och att det uppmuntrar föreningar och företag att satsa, i egen regi eller i samverkan med Ljungby kommun.

Service- och platsutveckling med serviceorter

Detta är ett projekt som innebär att Ljungby kommun ska jobba med serviceutveckling i kommunens serviceorter, med fokus på serviceorternas dagligvarubutik, centrum och mötesplatser. Två serviceorter kommer att involveras i projektet. Syftet med projektet är att genom stärkt samarbete och gemensamma krafter stärka serviceorternas attraktivitet genom fokus på den kommersiella servicen och centrummiljön.  Kapaciteten och kunskapen kring service- och platsutveckling utvecklas, både internt, externt och i samverkan. Målen är att genom utveckling av lokal service och ett attraktivt centrum gynna ideella och privata aktörer på orten – framförallt dagligvarubutiken – samt stärka boendeattraktiviteten och bidra till positiv befolkningsutveckling. Projektet pågår under perioden 1 januari 2024 – 31 mars 2025, och finansieras av Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ljungby kommun 2035

Nedan finns den strukturbild som visar en framtidsbild av Ljungby kommun år 2035. Bebyggelse och service fokuseras till centralorten och fem serviceorter med grundläggande service (Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby). Vidare pekas ett utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens östra strand. Strukturbilden definierar också fem stråk för trafikinfrastruktur och transporter. Vidare finns även grön- och blåstruktur utpekade, som är viktiga regionalt och kommunalt, ur både natur- och rekreationsperspektiv.

Strukturbild Ljungby kommun

Serviceortsdialoger

Med start under 2023 påbörjar Ljungby kommun sitt arbete med serviceortsdialoger. Fokus i serviceortsdialogerna är långsiktig och hållbar utveckling av orten, i samverkan mellan kommun, ideella och privata aktörer. Representanter för de lokala föreningarna och näringslivsorganisationer inbjuds att delta på dialogmötena. Ljungby kommun är ansvarig och sammankallande för serviceortsdialogerna.

De fem serviceorterna kommer att bjudas in till serviceortsdialog under 2023 och första delen av 2024. Serviceorterna är Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby samt utvecklingsområdet Bolmens östra strand. Första dialogmötet hölls i Lidhult där pilotforumet Lidhultsdialogen har pågått under en tid. Under hösten 2023 har serviceortsdialoger genomförts i Lagan, Hamneda och Ryssby.

Serviceortsdialogerna är ett forum för dialog och samarbete mellan kommun och lokala aktörer. Detta är en del i arbetet för Ljungby kommuns vision: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans! 35 000 invånare 2035.

Det här har vi pratat om på dialogmötena

På dialogen i Hamneda diskuterade vi:

 • Hyresbostäder och boende för äldre
 • Distriktssjuksköterska
 • Matbutik med paketutlämning
 • Aktivitetsområde och träffpunkt
 • Skola med slöjdsalar 

På dialogen i Lidhult diskuterade vi:

 • Attraktiva boenden
 • Vårdcentralen
 • Barn och unga
 • Kollektivtrafik
 • Säker skolväg
 • Återvinning
 • Arbetsgrupper 

På dialogen i Ryssby diskuterade vi:

 • Strandskötsel
 • Föreningsstöd
 • Bibliotek
 • Industritomter utmed väg 25

På dialogen i Lagan diskuterade vi:

 • Apotek & vårdcentral
 • Boende för äldre
 • Bibliotek
 • Ringvallsområdet
 • Bergastigen
 • Fonder för Lagan
 • Kollektivtrafik, inkl. närtrafik
 • Cykelväg Lagan-Ljungby

Dagligvarubutiker på landsbygden

Kommersiell service är viktig för landsbygdens attraktivitet. För att underlätta möjligheten att bo, leva och verka i hela Ljungby kommun bör tillgång till dagligvaror, drivmedel, postutlämning och andra servicetjänster finnas inom rimligt avstånd. För att ge utökad service till de hushåll med långt avstånd finns ett hemsändningsbidrag till handlare. 

Dagligvaruhandlare på landsbygden står för lokal service och de spelar en viktig roll för landsbygdens attraktivitet. Tillgänglighet till drivmedel, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket på rimligt avstånd är viktiga för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Tillgång till kommersiell service är också grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas. Idag finns det sex dagligvarubutiker på landsbygden i Ljungby kommun, i Lidhult, Tannåker, Lagan, Ryssby, Södra Ljunga och Agunnaryd. Mer information om dagligvaruhandeln på landsbygden finns att läsa i verksamhetsplan för varuförsörjning. 

Ett hemsändningsbidrag betalas till handlare som bedriver hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. Syftet med det hemsändningsbidraget är att garantera en lägsta nivå vad gäller service till konsumenter på landsbygden som inte själva har möjlighet att ta sig till en livsmedelsbutik. Hemsändningsbidraget finansieras av Ljungby kommun och Region Kronoberg.  

Kommentera