SIP, samordnad individuell plan

Du som får stöd och vård från flera verksamheter, exempelvis från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, har rätt till en samordnad individuell plan. Det är en plan där samtliga insatser ingår. Planen ska ge dig en helhetsbild över de insatser du har. Planen ska tas fram tillsammans med dig. Planen ska handla om dina mål och om dina behov.

Den som vill ha en samordnad plan har rätt att få det

Den som vill ha en samordnad individuell plan, SIP, har rätt att få det. För att börja ett samarbete ska den enskilde alltid ha gett sitt samtycke.Om du begär att få en SIP så innebär det att samtliga aktörer blir kallade till ett möte. Till det mötet kan man även kalla sådana som är viktiga för dig men som inte ingår i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Avsluta SIP

Den samordnade individuella planen avslutas när målen är uppnådda och när du inte längre har behov av samordnade insatser. Du kan även avsluta den genom att ta tillbaka ditt samtycke.

Kommentera