Systematiskt brandskyddsarbete

Ägaren av byggnader ska enligt lagen om skydd mot olyckor vidta åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Räddningstjänsten utför tillsyn och granskar hur ägare och verksamheter bedriver sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Systematiskt brandskyddsarbete ger jämnare skyddsnivå

Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete är till för att skapa en jämn skyddsnivå. Det är viktigt att få personalen mer aktiv i säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Till exempel är det viktigt att personalen genast anmäler fel och brister istället för att dessa upptäcks först vid brandsynen.

Risken bestämmer omfattningen av arbetet

Nivån på brandskyddsarbetet bestäms av riskbilden i verksamheten vid en eventuell brand, det vill säga konsekvensen för människor, egendom och miljö. Använd denna checklista för att komma igång med brandskyddsarbetet:

 1. Ansvar
  Tydliggör vem som är ansvarig för brandskyddet. Varje verksamhet måste ha en namngiven brandskyddsansvarig.
 2. Organisation
  Hur många personer måste ingå i arbetet?
 3. Utbildning
  Utbilda personalen så att de vet hur eventuella brister ska rapporteras.
 4. Instruktioner/Rutiner
  Finns regler för rökning, heta arbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta.
 5. Dokumentation
  Dokumentera brandskyddet. I vissa fall räcker en enkel ritning, i flera fall behövs en utförligare brandskyddsredogörelse.
 6. Drift och underhåll
  För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis genom prov av brandlarm, rökluckor. Gör ett schema för detta.
 7. Kontroll och uppföljning
  För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet, lägg upp en plan för när det ska göras.

Checklista för internkontroll av brandskyddet hittar du längre ner på sidan under Dokument. 

Kontakt

Kommentera