Politisk ordbok

Vissa begrepp inom politiken och som ofta förekommer i protokollen kan vara svåra att förstå. Här hittar du förklaringar till vanliga ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation.

Ajournera: skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.

Allians: en sammanslutning av partier som arbetar för ett gemensamt mål.

Allmän handling: inkommen eller upprättad handling som förvaras hos en myndighet .

Arvode: ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Bifalla: godkänna.

Beredning: sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga: beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Delegera: överlåta arbete och beslut till någon annan.

Diarium: register över allmänna handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet.

Enkel fråga: fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Ersättare: ersättare för ordinarie ledamot.

Fackman: person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd: nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Föredragande: den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista: förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde (dagordning).

Förtroendevald: uppdrag som ledamot eller ersättare i en nämnd, styrelse eller fullmäktige som representant för ett politiskt parti. 

Förvaltning: finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handläggare: tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa: föreslå.

Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering: slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.

Koalition: en sammanslutning av olika partier för en tillfälligt samlad majoritet eller ett långsiktigt samarbete.

Ledamot: medlem.

Lekman: person som inte är fackman.

Mandat: uppdrag att vara representant, exempelvis att inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion: skriftligt förslag som lämnas till kommunfullmäktige av en eller flera ledamöter.

Nämnd: består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse.

Politiker: rollen som aktiv medlem i ett politiskt parti.

Presidium: ledningsgruppen för varje nämnd, styrelse eller fullmäktige som består av dess ordförande och en eller flera vice ordföranden.

Proposition: är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna).

Protokoll: skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.

Remiss: ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation: den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Röstlängd: förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt: röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Skrivelse: redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Suppleant: ersättare.

Särskilt yttrande: komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteutlåtande: bakgrundsinformation och förslag till beslut som skrivits av en tjänsteman.

Votering: omröstning.

Yrkande: begäran eller föreslag att den politiska nämnden ska besluta på visst sätt.

Återremiss: beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Kommentera