Politisk ordbok

Vissa begrepp inom politiken och som ofta förekommer i protokollen kan vara svåra att förstå. Här hittar du förklaringar till vanliga ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation.
 • Ajournera:
  skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.
 • Allians:
  en sammanslutning av partier som arbetar för ett gemensamt mål.
 • Allmän handling:
  inkommen eller upprättad handling som förvaras hos en myndighet .
 • Arvode:
  ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.
 • Bifalla:
  godkänna.
 • Beredning:
  sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.
 • Bordlägga:
  beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.
 • Delegera:
  överlåta arbete och beslut till någon annan.
 • Diarium:
  register över allmänna handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet.
 • Enkel fråga:
  fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.
 • Ersättare:
  ersättare för ordinarie ledamot.
 • Fackman:
  person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.
 • Facknämnd:
  nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.
 • Föredragande:
  den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.
 • Föredragningslista:
  förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde (dagordning).
 • Förtroendevald:
  uppdrag som ledamot eller ersättare i en nämnd, styrelse eller fullmäktige som representant för ett politiskt parti. 
 • Förvaltning:
  finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstepersoner
 • Handläggare:
  tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut
 • Hemställa:
  föreslå
 • Interpellation:
  fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar
 • Justering:
  slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras
 • Koalition:
  en sammanslutning av olika partier för en tillfälligt samlad majoritet eller ett långsiktigt samarbete
 • Ledamot:
  medlem
 • Lekman:
  person som inte är fackman
 • Mandat:
  uppdrag att vara representant, exempelvis att inneha en plats i kommunfullmäktige
 • Motion:
  skriftligt förslag som lämnas till kommunfullmäktige av en eller flera ledamöter
 • Nämnd:
  består av politiskt förtroendevalda, kan ibland kallas styrelse.
 • Politiker:
  rollen som aktiv medlem i ett politiskt parti.
 • Presidium:
  ledningsgruppen för varje nämnd, styrelse eller fullmäktige som består av dess ordförande och en eller flera vice ordföranden.
 • Proposition:
  är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna).
 • Protokoll:
  skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.
 • Remiss:
  ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.
 • Reservation:
  den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.
 • Röstlängd:
  förteckning över röstberättigade personer.
 • Rösträtt:
  röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.
 • Skrivelse:
  redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.
 • Suppleant:
  ersättare.
 • Särskilt yttrande:
  komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.
 • Tjänsteutlåtande:
  bakgrundsinformation och förslag till beslut som skrivits av en tjänsteman.
 • Votering:
  omröstning.
 • Yrkande:
  begäran eller föreslag att den politiska nämnden ska besluta på visst sätt.
 • Återremiss:
  beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Kommentera