Överklagande

Du kan lämna ditt överklagande i kommunhusets reception på Olofsgatan 9 i Ljungby eller skicka det till:

Ljungby kommun
341 83 Ljungby

Överklagande av myndighetsbeslut

I ärenden som rör dig personligen (till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd) kan du överklaga det beslut som kommunen har fattat.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger

  • vilket beslut du vill överklaga,
  • varför du anser att beslutet är oriktigt och
  • vilken ändring du vill ha.

Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Du måste uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har kommit in till kommunen kontrolleras att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Överklagande av övriga beslut

Beslut som har fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd kan överklagas av de som bor i kommunen. Det gör man genom att begära att förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunbesvär.

Enligt kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas

  • om beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
  • om ärendet inte ligger inom kommunens ansvarsområde,
  • om nämnden, kommunstyrelsen eller fullmäktige har överskridit sina befogenheter, eller
  • om beslutet strider mot någon lag.

Ett sådant överklagande ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla. Ett överklagande kan också lämnas in till kommunen som då skickar överklagandet till förvaltningsrätten innan överklagningstiden går ut.

Kommentera