Vindkraft Eka

Miljö- och byggförvaltningen har fått in en ny ansökan om bygglov för nybyggnad av två vindkraftverk på fastigheterna Eka 3:2, 3:3 och 3:6.

I tidigare beviljat bygglov (dnr. 2022-1863) för två vindkraftverk är rotordiametern 126. I den nya ansökan är rotordiametern ändrad till 138. Placeringen av vindkraftsverken och totalhöjden på 150 meter är den samma som tidigare. Åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Lämna synpunkter

Du som anser dig berörd av detta har möjlighet att senast 17 juli 2024 komma med skriftliga synpunkter till:

Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen/bygglov
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Eller via e-post: bygglov@ljungby.se

Ange MB 2024-1222 Vindkraft samt ditt namn, adress och kontaktuppgifter.

Handlingar

Anmälan enligt miljöbanken

Situationsplan

Plan-, fasad- och sektionsritning

Redovisning ljud- och skuggberäkning samt fotomontage

Kommentera