titelbild

Solceller

Går du i tankarna kring att installera solceller? Här har vi samlat lite information och saker som kan vara bra att tänka på.

Inom detaljplanerat område

Det krävs i vissa fall bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad inom detaljplanerat område.
Det finns undantag från bygglovsplikten, som gäller för alla typer av byggnader. För att solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade ska följande krav vara uppfyllda:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen bygglov@ljungby.se för att ta reda på om din byggnad är särskilt värdefull eller ligger i ett sådant område som avses ovan.

Utanför detaljplanerat område

Det krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område eller i område med områdesbestämmelser. Detta gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.

Om en byggnad har ett särskilt värde ska installationen av solcellspaneler göras med hänsyn till det värdet, som kan vara historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, även om åtgärden inte kräver bygglov.

Fristående solenergianläggningar

Det krävs normalt inte bygglov för fristående solenergianläggningar oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om konstruktionen är att betrakta som en byggnad eller en annan anläggning, till exempel plank. Se rättsfall: Mål: P 9976-20 - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Boverkets webbplats för mer information.

Fristående anläggningar bör inte placeras över nedgrävda ledningar. Tänk därför på att ta reda på var eventuella ledningar finns.

Anmälan

I vissa fall krävs en anmälan för att montera solcellspaneler på en byggnad, exempelvis om solcellspanelerna påverkar byggnadens bärande konstruktion eller innebär en väsentlig påverkan på byggnadens brandskydd.

Tillstånd och krav

Andra tillstånd, anmälan eller dispens enligt annan lagstiftning kan krävas även om det inte krävs bygglov eller bygganmälan för en åtgärd.

Det finns krav som måste följas även för åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan, så som hållfasthet, brandskydd och utformning. Du som utför eller låter utföra installationen ansvarar för att kraven följs.

Ta kontakt med miljö-och byggförvaltningen via e-post eller genom kommunens växel alternativt boka en tid för bygglovsrådgivning om du har frågor om bygglov eller anmälan för installation.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera