Fonder

En person kan testamentera sin förmögenhet till en stiftelse (tidigare kallad donationsfond). Stiftelsen har ett bestämt ändamål och förmögenheten som finns i stiftelsen delas ut enligt testamentet. Ljungby kommun förvaltar fem stiftelser, dessa kan du läsa mer om på denna sida.

Stiftelsernas kapital förvaltas och placeras av en kapitalförvaltning. Administrationen sköts av en stiftelsetjänst som förutom utbetalningar även skapar årsredovisningar för varje stiftelse. Styrelsen i varje stiftelse är invalda personer i Ljungby kommunstyrelses arbetsutskott. Granskning av all bokföring, kapitalförvaltning och utbetalningar sker av revisorer. Allt sker helt utanför de normala skattemedel som kommunen hanterar. 

Ljungby kommun förvaltar fem stiftelser:

 1. Stiftelsen CE Dahlins biblioteks- och kulturfond
 2. Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
 3. Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
 4. Stiftelsen social samfond för allmänna hjälpändamål
 5. Stiftelsen social samfond för äldreomsorg
1. Stiftelsen CE Dahlins biblioteks- och kulturfond

Stiftelsens ändamål enligt testamentet:

 • Stödja förebyggande ungdomsvård i det geografiska område som tidigare hette Berga kommun.
 • Dela ut medel till kulturella ändamål i det geografiska område som tidigare hette Berga kommun. Exempel på kulturella ändamål kan vara hembygdsvård, friluftsliv och konstnärlig verksamhet.
 • Dela ut medel för underhåll och nyförvärv till biblioteket i Lagan.

En sjundedel av stiftelsens avkastning ska utdelas till biblioteksverksamhet, en sjundedel av avkastningen går till kulturell verksamhet och fem sjundedelar av avkastningen går till social verksamhet.

Bra att veta inför ansökan

 • Din förening kan endast göra en ansökan per verksamhetsår och organisationsnummer.
 • Pengar som din förening blivit beviljade för tre år sedan ska vara uttagna för att en ny ansökan ska kunna behandlas.
 • Om din förening inte kan genomföra aktiviteter som planerat eller om föreningen upphör eller om något annat händer, då återförs de pengar som inte utbetalats tillbaka till stiftelsen.

Ansök via e-tjänst

Ansökan görs via e-tjänst och sista ansökningsdag var den 15 februari 2024.

Till e-tjänsten: Ansökan om pengar ur Dahlins biblioteks- och kulturfond

Efter ansökan

 • När ansökningsperioden är stängd sammanställs och behandlas alla inkomna ansökningar. Då går vi bland annat igenom att ansökningarna motsvarar syftet med stiftelsen och ligger inom det geografiska område som testamentet beskriver. Vi kontrollerar att beviljade belopp tre år tillbaka i tiden är utbetalda till föreningen.
 • Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur fonden.
 • Alla som ansökt och blivit beviljade får sitt beslut via mejl.
 • Har ansökan beviljats finns information i mejlet om vilka underlag som ska skickas in för att utdelning ur fonden ska kunna göras. Alla underlag skickas in digitalt.
 • Vi granskar så att det inte förekommer jäv, att fakturor och kvitton följer momslagen, bokföringslagen och god redovisningssed.
 • Efter att underlag och/eller kompletteringar har inkommit kan godkännande om utbetalning ges till stiftelsetjänsten som sköter om utbetalningen.

Beslut om utdelning

Beslut om utdelning ur stiftelsen sker i början av sommaren varje år.

Kontakta oss gärna vid frågor

Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till ekonom som kan hjälpa dig och din förening om ni har frågor kring ansökan och underlag med mera.

2. Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

Stiftelsens ändamål enligt testamentet;

 • Efter ansökan lämna bidrag till opolitiska organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom Berga församling. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att vid bidragsgivningen ta viss hänsyn till verksamhetens omfattning (exempelvis antal berörda barn och ungdomar) ändamål och angelägenhetsgrad. Bidragen ska helt eller delvis täcka sådana kostnader som organisationen haft för sina kulturella, barn- och/eller ungdomsverksamhet och får ej beviljas för sådana kostnader som täcks av andra bidrag eller kan täckas av statliga och/eller kommunala medel.
 • Med förtur ska bidrag lämnas, efter ansökan av ansvariga, till täckande av kostnader för en skrift, bok eller alster om Hörda by i gången tid.
 • Av stiftelsens redovisade förvaltningsresultat ska 5 % läggas till kapitalet.

Bra att veta inför ansökan

 • Din förening kan endast göra en ansökan per verksamhetsår och organisationsnummer.
 • Pengar som din förening blivit beviljade för tre år sedan ska vara uttagna för att en ny ansökan ska kunna behandlas.
 • Om din förening inte kan genomföra aktiviteter som planerat eller om föreningen upphör eller om något annat händer, då återförs de pengar som inte utbetalats tillbaka till stiftelsen.

Ansök via e-tjänst

Ansökan görs via e-tjänst och sista ansökningsdag var den 15 februari 2024.

Till e-tjänsten: Ansökan om pengar ur stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

Efter ansökan

 • När ansökningsperioden är stängd sammanställs och behandlas alla inkomna ansökningar. Då går vi bland annat igenom att ansökningarna motsvara syftet med stiftelsen och ligger inom det geografiska område som testamentet beskriver. Vi kontrollerar att beviljade belopp tre år tillbaka i tiden är utbetalda till föreningen.
 • Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning ur fonden.
 • Alla som ansökt och blivit beviljade får sitt beslut via mejl.
 • Har ansökan beviljats finns information i mejlet om vilka underlag som ska skickas in för att utdelning ur fonden ska kunna göras. Alla underlag skickas in digitalt.
 • Vi granskar så att det inte förekommer jäv, att fakturor och kvitton följer momslagen, bokföringslagen och god redovisningssed.
 • Efter att underlag och/eller kompletteringar har inkommit kan godkännande om utbetalning ges till stiftelsetjänsten som sköter om utbetalningen.

Beslut om utdelning

Beslut om utdelning ur stiftelsen sker under våren varje år.

Kontakta oss gärna vid frågor

Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till ekonom som kan hjälpa dig och din förening om ni har frågor kring ansökan och underlag med mera.

3. Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Stiftelsens ändamål enligt testamentet:

Av stiftelsen avkastning ska årligen tio procent läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen vid varje läsårs slut enligt lärarkollegiets bestämmande utdelas till därtill förtjänta elever vid läroanstalten (Sunnerbogymnasiet) och bosatta i Ljungby kommun.

Förslag läggs och beslut tas av rektorer på Sunnerbogymnasiet, utdelning görs vid examen. Sunnerbogymnasiet redovisar kostnader till stiftelsen i efterhand och får då detta utbetalt.

4. Stiftelsen social samfond för allmänna hjälpändamål

Stiftelsens ändamål enligt testamentet:

Sammanslagning av tjugoåtta donationer. 1/10 av avkastningen läggs årligen till kapitalet. Resterande del används till behövande inom kommunen. Får ej täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Beslut om användning görs av och utbetalas till socialnämnden.

5. Stiftelsen social samfond för äldreomsorg

Stiftelsens ändamål enligt testamentet:

Sammanslagning av sju donationer. 1/10 av avkastningen läggs till kapitalet. Resterande del används till trivselhöjande åtgärder vid kommunens servicehus. Får ej användas att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Beslut om användning görs av och utbetalas till socialnämnden.

Kontakt

Kommentera