Kommunalt avlopp

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. I samband med det vill vi uppmärksamma dig på att inget annat än kiss, bajs och toapapper ska spolas ner i toaletten.

Till avloppsreningsverket i Ljungby kommer det i genomsnitt 7 000 m3 avloppsvatten varje dygn. Det innehåller även en hel del skräp som spolats ner i toaletterna, vilket måste avskiljas på reningsverket. Skräp hör inte hemma i avloppsvattnet och medför varje år extra underhåll och kostnader då det orsakar stopp i ledningsnätet och sliter på pumpar i pumpstationerna. Tänk på hur du använder din toalett och spola inte ner något annat än kiss, bajs och toapapper. 

Avloppsvatten = spillvatten 

Avloppsvatten består dels av spillvatten och dels av dagvatten. Spillvatten är det som oftast kallas avloppsvatten, och kommer både från hushåll, industrier och övriga användare. Det renas i något av kommunens tolv avloppsreningsverk. 

Avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet

För industrier och andra yrkesmässiga verksamheter finns särskilda regler för att använda det kommunala avloppet. Det beror på att vissa ämnen kan skada ledningsnätet eller ge driftstörningar i avloppsreningsverket.

De krav som kommunen ställer på spillvattnet från verksamheten finns i ett tillägg till de allmänna bestämmelserna för brukandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen (ABVA). Exempelvis ställer kommunen krav på högsta tillåtna halter av vissa ämnen som får finnas i avloppsvattnet från verksamheten.

Dessa riktlinjer måste uppfyllas för att kommunen ska ta hand om avloppsvattnet från verksamheten.

Kommentera