Skyddsjakt

Huvuduppgiften för Ljungbys skyddsjägare är att ta hand om skadade och sjuka djur i de fall djuren inte går att rädda. Det kan till exempel handla om påkörda djur eller kaniner med kaninpest, som tidvis är vanligt i Ljungby.

Kommunen har ett antal skyddsjägare som kan anlitas vid behov. Dessa har ett så kallat skottlossningstillstånd från polismyndigheten, vilket krävs inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område ska fastighetsägare eller jakträttsinnehavare kontaktas.

Anmäl skadade eller sjuka djur på kommunens mark

Genom att kontakta miljöavdelningen, som förmedlar kontakt med en skyddsjägare, blir djurets lidande kortare och det hjälper oss också att minska risken för att eventuella smittor förs vidare.

När ska skyddsjakt bedrivas?

Skyddsjakt är ett av många sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa, säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse (Jaktförordningen §23 punkt 1:a). Avskjutning sker endast i de fall där det anses absolut nödvändigt.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggnade metod. Därför är det viktigt att istället arbeta med förebyggande lösningar.

Under vissa perioder på året under 2021-2023 bedrivs extrainsatt skyddsjakt på kråkfåglar inom detaljplanelagt område i Ljungby kommun.

Artskyddsförordningen

Det är förbjudet att riva ner bon, skjuta fåglar, förstöra viloplatser eller på annat sätt störa fåglarna (artskyddsförordningen 2007:845). Detta kräver tillstånd, vilket aldrig lämnas under häckningsperioden. Dispens kan ges från detta förbud om det finns fara för allvarlig skada på egendom eller för omfattande utbrott av sjukdom.

Kontakt

Kommentera