titelbild

Bekämpning av invasiva växtarter

Det här projektets mål är att bekämpa och hindra spridningen av invasiva växtarter i Ljungby kommun. Projektet pågår mellan 2021 och 2024 och syftar också till att öka invånarnas medvetenhet om invasiva arter och hur de bör hanteras.

Invasiva främmande växtarter har med hjälp av människor spridit sig till nya områden långt ifrån deras ursprungsmiljö. Idag är dessa arter ett mycket stort problem för samhället sett till miljön, infrastruktur, jordbruk och hälsa. Arterna har bland annat en omfattande påverkan på den biologiska mångfalden då de genom sin spridningskraft trycker undan och konkurrerar ut våra inhemska växtarter. Då arterna ofta bildar mycket stora bestånd kan det krävas omfattande bekämpningsinsatser när en invasiv växtart väl etablerat sig.

De invasiva arterna Jättebalsamin, Jätteloka och Parkslide har idag störst utbredning i Ljungby kommun. I projektet kommer endast miljövänliga bekämpningsåtgärder användas och statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär i projektets genomförande.

Fortsättningsvis kommer projektet innebära ett antal informationsträffar både för berörda kommun-medarbetare och för allmänheten. Hantering av växtmaterial från invasiva växtarter på Bredemad återvinningscentral kommer även utvecklas genom att nya containrar ska placeras på återvinningscentralen. I dessa ska växtmaterial från invasiva arter slängas.

Logga lona

Kontakt

Kommentera