titelbild

Kronobarnsmodellen

Ett arbetssätt framtaget inom den länsgemensamma processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg

De flesta barn som växer upp i Sverige mår bra och får den hjälp de behöver. Ibland behöver barn och ungdomar få stöd och hjälp för att det ska bli så bra som möjligt för dem. Vi är många som kan hjälpa till och stötta.

När vi arbetar tillsammans runt ett barn, en ungdom och/eller en familj från exempelvis mellan skola, hälso- och sjukvården och socialtjänst kallas det för Kronobarnsmodellen.

Kronobarnsmodellen handlar om att vi arbetar främjande och förebyggande för alla barn och när olika professioner behöver arbeta tillsammans ska varje barn ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i vardagen samt att det finns en tydlig och effektiv samverkan mellan olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet och ungdomen. Stödet kan till exempel komma från en fritidsförening och/eller närpolis.

Målet är att alla barn och ungdomar ska växa upp på ett bra och tryggt sätt.

Vår vision

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser"

Livet är inte så lätt – öppna undertexter (inbrända) from Socialstyrelsen on Vimeo.

Vad är Kronobarnsmodellen?

Kronobarnsmodellen har tagits fram för att vi som arbetar nära barn och unga i skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och ideell sektor ska samarbeta och tillsammans hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid. Det hjälper oss att stoppa problemen från att bli större.

Vi använder ett verktyg som kallas Barnets bästa-hjulet för att se till att vi tänker in alla delar i barnets hela liv och skapar ett helhetsperspektiv på barn och ungas välmående. När vi har en samlad bild kan vi kan ge ett bättre och mer träffsäkert stöd.

Så här arbetar vi

Arbetssättet är uppdelat i tre steg för att hjälpa barn och unga så tidigt som möjligt:

  1. Första steget är att uppmärksamma när ett barn eller en ungdom behöver stöd, i ett tidigt skede. Det gäller för alla som träffar barn i Kronobergs län. Vi tittar på områden som barnets hälsa, utveckling, lärande, omsorg, hemmet, relationer och trygghet.
  1. Nästa steg är att prata med barnet och deras vårdnadshavare. Här använder vi Barnets bästa-hjulet och de sju olika områden som förtydlogar barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Om barnet behöver stöd från flera olika verksamheter kallar vi till ett samverkansmöte, när vi har vårdnadshavarnas samtycke till det.
  2. Under samverkansmötet träffas de verksamheter som behövs för att ge bästa möjliga stöd till barnet och familjen. Alla jobbar utifrån vad barnet behöver. Informationen de delar under mötet ska vara viktig, relevant och lagom mycket utifrån barnets situation.

Under mötet skapas ett samverkansdokument, en plan för barnet, Barnets plan. Det är en sorts karta för alla involverade för att tydliggöra vad som ska göras, vem som är ansvarig och hur man kan ta kontakt med de dessa.

Barnens bästa-hjulet

För att säkerställa att alla (barn, unga, vårdnadshavare och de som arbetar med barn och unga) har samma förståelse av välmående används Barnens bästa-hjulet.

Hjulet är ett gemensamt verktyg som symboliserar vad vi som arbetar med barn och unga i Kronobergs län vill uppnå för varje barn. Barnets bästa-hjulet är indelat i olika områden som förtydligar barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Däribland rätten till hälsa, utveckling, fritid, lärande, omsorg, goda levnadsvillkor, relationer, trygghet och säkerhet.

Hjulet används för att tydliggöra vad barn och ungas behov av stöd består i, samt att avgöra om det finns behov av samverkan mellan olika verksamheter. Det är ett strategiskt verktyg som ska främja ett helhetsperspektiv på barn och unga.

När ett gemensamt verktyg används över tid, stärks möjligheten till god kommunikation över verksamhetsgränserna och i dialogen med barn och deras vårdnadshavare.

Barnens bästa-hjulet på Region Kronobergs webbplats

The children´s best interests wheel in English, Arabic and Somali

1.png

Hur gör jag om mitt eller något annat barn behöver hjälp?

Varje barn har en Barnens bästa-ansvarig. Vänd dig till barnets eller ungdomens Barnens bästa-ansvarig för råd kring det barn som du söker stöd och hjälp för.

Barnens bästa-ansvarig är rektor i den skola och skolform som barnet befinner sig i. Före födseln finns barnensbästa-ansvaret i mödravården och därefter inom barnhälsovården eller i förskolan om barnet har barnomsorg. Om barnet inte börjar i eller hoppar av gymnasieskolan tar KAA, det kommunala aktivitetsansvaret över barnensbästa-ansvaret.

Råd och service

Hit kan du vända dig om du behöver vägledning och någon att prata med. Personalen har tystnadsplikt och de för inga journaler. Det innebär att du kan höra av dig till Råd och service utan att det dokumenteras eller finns i några register.

Råd och service finns för barn, ungdomar och deras föräldrar.

Råd och service finns för dig som vill prata eller vill ha vägledning kring risk- eller missbruk

Läs mer om familjestöd och rådgivning

Om det finns misstanke om att ett barn kan fara illa ska en orosanmälan till socialtjänsten alltid göras.

 

Kontakt Barnens bästa gäller

Kommentera