PCB

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som har förbjudits stegvis under 1970-talet och totalt från 1995. Det användes bland annat i fogmassor, vissa golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer. Ämnet är skadligt både för människor och djur.

I Sverige finns det fortfarande fastigheter som har fog- och golvmassor som innehåller PCB. Det är därför viktigt att dessa inventeras och saneras för att skydda miljö och hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, nervsystem och immunförsvar hos människor och djur.

Fastigheter byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973

Är byggnaderna på din fastighet byggda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973 är du skyldig att göra en inventering som ska lämnas till miljöförvaltningen. Detta gäller dock inte en- eller tvåbostadshus.

Vid förekomst av PCB

Om det finns PCB-halter över 500 mg/kg ska byggnaden saneras senast:

Den 30 juni 2016, om

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973
  • massan har använts inomhus.

I samband med renovering, ombyggnad eller rivning,

  • om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Om det finns PCB-halter mellan 50-500 mg/kg ska byggnaden saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmälan om PCB-sanering

Vid anmälan om PCB-sanering kontaktar du miljöavdelningen för vidare information.

Miljöfarlig verksamhet

Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen senast tre veckor före start.

Det är viktigt att PCB inte sprids i miljön vid saneringsarbetet och att det görs på rätt sätt. Anlita därför ett seriöst företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet. När du är färdig med saneringen ska du redovisa dokumentationen till miljö- och byggförvaltningen.

Möjlighet att söka dispens

Det finns möjlighet att ansöka om att få utföra sanering vid senare tidpunkt. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Kommentera