Regler för försäljning av tobak

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Nya bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak började gälla den 20 maj 2019, och den 20 maj 2024 vad gäller andra tobaksvaror.

Lagen syftar till att begränsa hälsorisker som är förknippade med användning av tobak och att skydda människor, främst barn och unga, från exponering av tobaksrök och liknande produkter.

För att få sälja tobak

För att få sälja tobak ska en tillståndsansökan eller anmälan göras hos Ljungby kommun. Tillståndsplikten gäller även för dig som vill driva partihandel eller internetförsäljning. Se nedan vad som gäller.

Söka tillstånd för försäljning av tobak

Du som planerar att börja sälja tobak måste söka tillstånd. Detta gäller oavsett om det är detaljhandel eller partihandel. Du får inte börja sälja tobak förrän du har fått din tillståndsansökan beviljad.

 • Tillstånd söker du via e-tjänst: Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd
 • Till ansökan ska flertalet uppgifter redovisas. Du kan till exempel använda en finansieringsplan som du också hittar under Dokument längre ner på den här sidan.
 • Övriga uppgifter får du själv begära från bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. 

Mer detaljerad information om vad som gäller för att söka tillstånd för detalj- eller partihandel hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Gör ändringar i ditt tillstånd eller avsluta försäljning av tobaksvaror

Vill du avsluta eller ändra uppgifter i ditt tillstånd gör du det via e-tjänst. 

Till e-tjänsten: Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - avsluta eller anmäl ändring

I e-tjänsten kan du anmäla följande ändringar:

 • Ändrade kontaktuppgifter
 • Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden
 • Ändrat egenkontrollprogram
 • Avbrott av tobaksförsäljning
 • Avslut av tobaksförsäljning

Avgifter

Om du anmäler större förändringar av ägar- eller bolagsförhållande kan kommunen behöva genomföra en ny utredning vilket då kan medföra en avgift. 

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Exempel på regler som gäller vid försäljning av tobak:

 • Du måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogram ska beskriva hur du efterlever de regler som finns gällande tobak, exempelvis gällande ålderskontroll vid försäljning och kontroll av märkning på tobaksprodukter.
 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna över dem till person som inte fyllt 18 år.
 • Skyltning om åldersgränser måste finnas på varje försäljningsställe. Skylten ska vara tydlig och klart synbar, minst en skylt ska dessutom vara placerad i direkt anslutning till kassan
 • Du som säljer tobak är ansvarig för att tobaksprodukterna är märkta på rätt sätt. Försäljning av tobaksförpackningar med felaktig märkning, till exempel utländska varningstexter, eller obefintlig märkning är inte tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att ha tobaksreklam utanför säljstället eller i skyltfönstret.

Mer information om tobak finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och längre ner under rubriken relaterad information.

Tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Det gör du med följande e-tjänst;

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Rökfria miljöer

Det är du som äger eller hyr en lokal (eller eller ett område utomhus) som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Vilka miljöer som omfattas av rökförbud och annan information om rökfria miljöer hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vid klagomål om att regler kring rökförbud inte följs ska klagomålet i första hand riktas till den som ansvarar för lokalen eller området där rökförbudet gäller.

Kontakt

Kommentera