En kommun fri från våld

Med målet att alla barn ska växa upp under trygga förhållanden och att alla i Ljungby kommun ska leva ett liv fritt från våld arbetar Ljungby kommun med ”En kommun fri från våld”.

Vi arbetar för att Ljungby ska fortsätta vara en trygg kommun och en kommun fri från våld. Kunskapen om våldspreventivt arbete ska finnas i hela kommunorganisationen och vi ska dela med oss av den till andra organisationer i kommunen. När många blir engagerade och bidrar kan vi åstadkomma mycket tillsammans. 

Våld

Ljungby kommun utgår från våldspyramiden och den norska psykologen Per Isdals definition av våld: Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill".  Våld kan uppstå i olika sammanhang: i hemmet, i skolor, på arbetsplatser eller i samhället i stort.  

Våldets konsekvenser

Konsekvenserna av våld kan vara omfattande och långvariga. Det kan leda till fysiska skador, psykiskt trauma, försämrad livskvalitet och ibland till och med döden. Våld skapar rädsla och förhindrar människors möjligheter att leva fullständiga och fria liv. 

Vikten av att bekämpa våld

Det är viktigt att bekämpa våld i alla dess former genom att främja respekt, jämlikhet och fredliga konfliktlösningsmetoder. Utbildning, medvetenhet och stöd är avgörande för att minska förekomsten av våld och skapa ett tryggare samhälle för alla. 

Om arbetet i Ljungby kommun 

En kommun fri från våld är ett koncept och ett arbetssätt som är våldsförebyggande som är framtaget av organisationen MÄN. 

Ett antal politiker och tjänstepersoner har gått en processledarutbildning för att lära sig mer om våldspreventivt arbete. Dessa leder arbetet med att sprida kunskapen vidare. Arbetet bygger på tre delar: kunskap om våld, samband mellan genus och våld samt åskådarperspektivet.  

Det är organisationen MÄN och Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar som stått bakom processledarutbildningen. 

Kommentera