Kommunrevisionen

Revision är ett demokratiskt kontrollinstrument för att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet.

Revisionen ska säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna är rättvisande och att nämndernas internkontroll är tillräcklig.

Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar att kommunens verksamhet drivs enligt kommunfullmäktiges beslut. Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområden.

Ledamöter:

Anette Bjers Gustavsson (S), ordförande
annette.bjersgustavsson@ljungby.se
Christer Yngvesson (M), vice ordförande
christer.yngvesson@ljungby.se
Kaj Kanstrup (SD)
Arne Johansson (C)
Gun Lindell (S)
Maria Torstensson (KD)
Lena Bergman (V) 

Kommentera