Kommunrevisionen

Revision är ett demokratiskt kontrollinstrument för att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet.

Revisionen ska säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna är rättvisande och att nämndernas internkontroll är tillräcklig.

Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar att kommunens verksamhet drivs enligt kommunfullmäktiges beslut. Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområden.

Ledamöter för mandatperioden 2015-2018:

Anette Bjers Gustavsson (S), ordförande
Rolf Andersson (L), vice ordförande
Anders Bondeson (M)
Marianne Eckerbom (C)
Ingemar Karlsson (S)
Lena Bergman (V)
Stig Sand (KD)

Revisionsrapporter 2018

 • Grundläggande granskning.
 • Granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete.
 • Granskning av lokalförsörjningen.
 • Skrivelse om administrativa funktioner inom socialförvaltningen.
 • Granskning av representation, resor och mobilanvändande
 • Granskning av bokslut och årsredovisning 2017
 • Granskning av delårsbokslut 2018
 • Granskning om uppföljning av tidigare granskning avseende institutionsplaceringar

Revisionsrapporter 2017

 • Granskning av kommunens mark- och bostadsförsörjning.
 • Granskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten.

Revisionsrapporter 2016

 • Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd.
 • Granskning av verkställandet av fullmäktiges beslut.

Revisionsrapporter 2015

 • Granskning av centrumförnyelsen.
 • Uppföljning av tidigare granskning av EU-bidrag mm.
 • Uppföljning av tidigare granskning av gator och ledningar.
 • Granskning av hemtjänstverksamheten.

Revisionsrapporter

Om du vill få en kopia av en revisionsrapport och kommunens yttrande, kontakta kommunledningsförvaltningens kansli:

Kommentera