titelbild

Äldreomsorg

Ljungby kommun ska ge alla som bor eller vistas i kommunen hjälp och stöd att leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. 

I servicen och omsorgen om dig som är äldre, ingår bland annat anhörigstöd, aktiviteter, fritid, boende, hemsjukvård och hemtjänst samt rehabilitering och hjälpmedel.

Ansöka om insats

Vill du göra en ansökan om exempelvis hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende eller tillfällig vistelse, så kontakta biståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel.

 

Tillfällig vistelse 

Om du planerar att tillfälligt vistas i Ljungby kommun och har behov av stöd som exempelvis hemtjänst eller trygghetslarm, ska du kontakta biståndshandläggare i den kommun där du bor. Biståndshandläggaren i din hemkommun kommer efter sin utredning och om du blir beviljad insatser, ta kontakt med en biståndshandläggare i Ljungby kommun.

Samma sak gäller om du bor i Ljungby kommun och planerar att åka till någon annan kommun och har behov av stöd och hjälp under vistelsen. Kontakta då din biståndshandläggare i Ljungby
kommun.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun
Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars omsorgstagare ska vistas i Ljungby kommun med insatser enligt socialtjänstlagen? Inför er omsorgstagares vistelse i Ljungby kommun behöver biståndsenheten i god tid, 3 veckor innan, få in er "Beställning om hemtjänst/tillfällig vistelse i Ljungby kommun" med bifogat biståndsbeslut.
Kontakta biståndshandläggare i Ljungby kommun via Ljungby kommuns växel tel 0372-78 90 00

 

Färdtjänst

Vill du ansöka om färdtjänst så ta kontakt med Länstrafiken Kronoberg som handlägger färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Mer information finns på Länstrafikens hemsida 

http://www.lanstrafikenkron.se/fardtjanst

 

Kontaktombud

Som omsorgstagare i Ljungby kommun erbjuds du ett kontaktombud när du flyttar in på ett särskilt boende eller när en hemtjänstinsats påbörjas. Kontaktombudet är den som i möjligaste mån kommer att ge dig hjälp och stöd för att du ska få en så bra kontinuitet som möjligt.

Kontaktombudet är även den som du i första hand kan vända dig till om du vill förändra den hjälp du får och är den som dina anhöriga kan hålla kontakten med.

Uppsökande verksamhet

Kommunerna har en skyldighet att genomföra uppsökande verksamhet bland sina äldre medborgare. Syftet är att främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden.

De senaste åren har Ljungby kommun ordnat en mässa med med utställare, café och möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter. På mässan har besökarna möjlighet att träffa företrädare för kommunen och för organisationer som du kan ha nytta av i din vardag.

Synpunkter

Ljungby kommun vill gärna veta vad du tycker om verksamheten. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De medför att vi får möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och ge dig återkoppling i ärendet. Mer information hittar du på sidan  Tyck om.

Äldreguiden

Socialstyrelsen har tagit fram Äldreguiden, en webbplats där du kan jämföra äldreomsorgen inom olika kvalitetsområden. Jämförelsen kan göras såväl inom kommunen som mellan olika kommuner.

Se och jämför vård och omsorg om äldre

Medarbetare inom äldreomsorgen har legitimation

Vi som arbetar inom äldreomsorg har alltid en Ljungby kommun-legitimation. Om du inte ser den så kan du alltid be personalen att visa den tydligt.

Kontakt

Kommentera