Så kan du påverka

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Du måste ha kommit in med skriftiga synpunkter under samrådsskedet eller granskningsskedet för att senare kunna överklaga som sakägare.

När kommunen tar fram en detaljplan upprättas en fastighetsförteckning över vilka fastigheter som ingår i eller gränsar till planområdet eller på annat sätt kan anses vara berörda. Ägarna till dessa fastigheter räknas som sakägare och har rätt att överklaga planen om de skickar in ett yttrande senast under detaljplanens granskning.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera