Stöd för dig som är ung och mår dåligt

Alla kan någon gång i livet må dåligt. Om vi mår dåligt under en längre tid kan vi behöva professionell hjälp.

Det finns många orsaker till att må dåligt/psykisk ohälsa. Vi är olika sårbara för de påfrestningar och upplevelser vi möter under livets gång.

På den här sidan kan du hitta information om vilket stöd du kan få vid psykisk ohälsa. 

Stöd vid våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld gentemot en eller flera närstående. Våldet kan vara fysiskt, psyktiskt eller sexuellt.

Den som utövar våldet kan vara man eller kvinna och kan antingen vara en partner, förälder, vuxet barn, släkting, nära vän, personliga assistent eller annat till den som de utsätter. Det finns hjälp att få av socialtjänsten, frivilligorganisationer och polisen.

Webbsida: Våld i nära relationer

Stöd vid riskbruk och missbruk

Socialtjänsten ansvarar för att du som missbrukar alkohol eller andra droger får det stöd och den hjälp som behövs för att du ska komma bort från riskbruket och missbruket. Personal inom socialtjänsten ska tillsammans med dig planera vilken vård och vilka andra insatser som du behöver.

Webbsida: Missbruk och beroende 

Stöd till familjen

Familjer kan få stöd och behandling av socialtjänsten. Detta kan till exempel vara vid:

  • Kriminalitet
  • Kris i livet
  • Ilska och utbrott
  • Brister i föräldraskapet
  • Skilsmässa

Det kan vara genom exempelvis föräldrastöd i hemmet, familjerådslag, familjehem, kontaktfamiljer, gruppverksamhet och behandling.

Webbsida: Familjestöd och rådgivning

Stöd inom förskola och skola

Elever, och vårdnadshavare som har funderingar kring sina barns skolsituation, kan alltid vända sig till personal i förskolan eller skolan om han/hon är orolig för något. Det gäller alltifrån svårigheter med inlärningen, mobbning, stress eller andra problem i skolan.

Inom skolan finns tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare inom det som kallas elevhälsa. Elevhälsans arbete utgår från skolans uppdrag och ansvar och det finns ett fokus på elever i behov av särskilt stöd.

De professioner som finns i centrala elevhälsan arbetar även med förskolan. Förskolan har även tillgång till språkpedagog för barn med annat modersmål. Vårdnadshavare anmäler önskemål till förvaltningen.

Arbetsgång vid problem i skolan

Det finns ett gemensamt flödesschema för hur arbetsgången är om det uppmärksammas att en elev har problem i skolan. Det kan vara eleven själv som lyfter frågan, eller att läraren eller annan personal uppmärksammar något. Vårdnadshavare informeras och sedan arbetar skolan med de resurser som finns (elevhälsa). Behövs det görs en utredning som vid behov av särskilt stöd resulterar i ett åtgärdsprogram.

Alla elever har rätt att få det stöd de är i behov av för att klara utbildningens mål.

Dyslexi

Specialpedagoger gör läs- och skrivutredningar och kartläggningar av elever där det finns oro för läsutvecklingen och handleder sedan personal i anpassningen av undervisningen så att eleven får möjlighet till en likvärdig utbildning. Kontakta rektor för din skola om du är orolig. Rektor för din skola når du via kommunens växel på tel. 0372-78 90 00. Alla rektorers kontaktuppgifter finns också via webbsidan Alla våra grundskolor. 

Mobbning och kränkande behandling

Alla skolor gör bland annat en årlig plan för ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elever ska vara med i arbetet med planen. Planerna ska beskriva vad personalen ska göra om det händer något akut, men också beskriva det förebyggande arbetet och hur det följs upp.

Alla kommunala skolor i Ljungby kommun har egna sidor på kommunens lärportal Fronter. Där finns deras planer mot diskriminering och kränkande behandling, samt kontaktuppgifter till rektor om du vill veta mer. Du som är elev på någon av skolorna eller vårdnadshavare når din skolas information via inloggning till Fronter.

Om du som elev känner dig utsatt kan du prata med personal på din skola. Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn.

När det finns misstanke om kränkningar ska rektor se till att detta utreds och om så är fallet sätta in åtgärder som gör att kränkningarna slutar.

Skolhälsovården

Skolhälsovården (skolsköterska och skolläkare) erbjuder tidsbegränsad öppen mottagning. Här kan eleverna få råd och stöd i utvecklings- och hälsofrågor. Vid behov remitterar eller hänvisar de till olika sjukvårdsinstanser. Vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan för att få råd och stöd i frågor om barnets utveckling och hälsa.

Webbsida: Skolhälsovård

Kurator

Till kuratorn kan elever vända sig med personliga och sociala frågor eller problem. Vårdnadshavare kan vända sig till kuratorn med frågor som rör barnens skolsituation. Kuratorernas arbetsuppgifter handlar om att hjälpa elever med till exempel konflikthantering, relationer samt sociala och känslomässiga problem. Vissa barn söker själva upp kuratorn för samtal, andra barn får hjälp av pedagogerna (eller annan vuxen på skolan) med kontakten.

Webbsida: Kurator

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare erbjuder elever på grundskolan och på grundsärskolan vägledning och information för att kunna göra sina val inför framtida gymnasiestudier samt kommande yrkesval. Vägledningen och informationen sker både i grupp och enskilt. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder även stöttning och uppmuntran under studietiden i form av motiverande samtal som erbjuds om eleverna vill och behöver.

Vårdnadshavare kan prata med studie- och yrkesvägledarna för att få information om gymnasiet samt olika vägar till utbildning och yrken.

Webbsida: Studie- och yrkesvägledning

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar inom förskola och skola för att, utifrån barns/elevers olika förutsättningar skapa goda och utvecklande lärmiljöer, tillsammans med verksamhetens personal. Vårdnadshavare eller personal på förskolan/skolan initierar oftast behov av specialpedagogisk insats. Deras uppgift kan vara att handleda personal, genomföra pedagogiska kartläggningar/utredningar och vara aktiva i det förebyggande arbetet ute i verksamheten.

Psykologer

Psykologerna inom barn- och utbildningsförvaltningen ger konsultation, handledning och råd till personal i deras arbete med barn och ungdomar. Psykologerna utreder och gör utvecklingsbedömningar när barn och ungdomar får svårigheter med inlärningen i skolan. Utredningar och utvecklingsbedömningar görs alltid i samråd med vårdnadshavarna.

Webbsida: Psykologer

Familjecentralen

På familjecentralerna i Lagan och Ljungby finns barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Barnhälsovården erbjuder råd och stöd i föräldraskapet, undersökning av utveckling och tillväxt med mera. På öppna förskolan träffar du förskollärare och andra föräldrar. Den förebyggande socialtjänsten innebär att en socialsekreterare finns på plats vissa tider om du som förälder behöver diskutera något.

Webbplats: Öppna förskolan

Samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och andra externa resurser

Ljungby kommuns förskola och skola har en utvecklad samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Syftet är att ge barn, ungdomar och deras familjer bästa möjliga bemötande, stöd och insatser.

BUP gör utredningar och bedömningar utifrån ett barnpsykiatriskt perspektiv och förskola och skola gör kartläggningar och utredningar utifrån sitt pedagogiska uppdrag och sina styrdokument. När förskolan/skolan har gjort en allsidig utredning av barnets svårigheter och den visar behov av ytterligare utredning utifrån en diagnostisk frågeställning, kan en remittering till BUP bli aktuell.

Vid behov ska personalen i verksamheterna samverka med externa stödresurser, till exempel habiliteringen, BVC eller barn- och ungdomshälsan.

Stöd vid funktionsnedsättning

Socialtjänsten arbetar för att du ska kunna bestämma över din egen vardag och ger stöd och hjälp i olika former. Det finns bland annat anpassade bostäder, boendestöd, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans.

Webbsida: Funktionsnedsättning

Stöd till dig som är anhörig

Det finns stöd till anhöriga och närstående i alla åldrar. Anhörigstöd utformas individuellt och utifrån dina behov.

Webbsida: Anhörigstöd

Stöd vid ekonomiska problem

Du kan få råd och ekonomiskt stöd när du har svårt att få pengarna att räcka till. Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig stöd utifrån din situation. Målet är att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det innebär att du kan få personligt stöd som kan vara till hjälp på vägen.

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan du ansöka om försörjningsstöd.

Webbsida: Försörjningsstöd och Budget- och skuldrådgivning

Stöd vid dödsfall

Att förlora någon som står nära är en av livets stora prövningar. Förutom sorg känner man ofta oro.

När en person dör, ska alltid en bouppteckning göras. Bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialnämnden.

Vid dödsfall kan kommunen erbjuda stöd till närstående via anhörigstödet.

Webbsida: Dödsboanmälan 

Någon att prata eller chatta med

Att prata med någon kan kännas bra när man mår dåligt. Du som  är ung kan vända dig till en vuxen du är trygg med eller till en kurator. Här hittar du olika sätt att komma i kontakt med någon att prata eller chatta med. Eller bara läsa.

Kontaktuppgifter till olika stödlinjer.

BRIS - Barnens rätt i samhället

Chatt, telefon, mejl och forum för barn.
www.bris.se
Telefon: 116 111

TRIS - För dig som begränsas av din familj

Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Riskerar du att giftas bort?
www.tris.se/jourverksamhet
Telefon: 0774–40 66 00

GAPF - För dig som lever med hedersrelaterat våld och förtryck

www.gapf.se/chatta-med-gapf/
E-post: stodjour@gapf.se
Telefon dagtid: 08-711 60 32
Telefon övrig tid: 070-000 93 28

Killar.se

Stödchatt för killar. Här kan du prata om allt.
www.killar.se 

Tjejjourer

Webbplats och stöd för tjejer.
https://rokstjejjourer.se
https://rokstjejjourer.se/tjejjouren-lyssa 
 

Trygga barnen - Chattforum för barn och unga som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa

Snapchat: tryggabarnen
På Snapchat kan du även chatta med dem, helt anonymt. 
Läs mer om stöd via Trygga barnen med länk till Snapchat på deras webbplats: Trygga barnen
Telefon: 070-47 77 910 

UMO.se

Webbplats för unga om relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, din vardag vid spridningen av Coronaviruset och mycket annat. Listar kontakter till alla kommuners ungdomsmottagningar.
www.umo.se www.youmo.se (fler språk)

Självmordsslinjen

Telefon 90101
Chatt: chat.mind.se

Kommentera